Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2008

Zhoubný nádor močového měchýře - prognóza

PrognózaPovrchové nádory přibližně 60 % recidivuje, u ¼ z nich dochází k progresi Lokálně pokročilé infiltrující nádory se liší v pětiletém přežití podle rozsahu lokálního onemocnění.
- u pT0 - pT2 dosahuje 70-80 %,
- při extravesikálním šíření se pohybuje kolem 30 %.
- při postižení uzlin klesá pětileté přežití pod 20 %.
- metastazující nádory mají pětileté přežití menší než 5 %.

Eventuální posudková hlediska

Pracovní schopnost se řídí klinickým stavem nemocného.
Pacienti po transuretrální resekci jsou schopni podle druhu vykonávané práce po třech až šesti týdnech od výkonu schopni běžně vykonávat svou práci. Pokud je po transuretrální resekci zahájena lokální profylaxe, pak je úvodní indukční léčba rovněž do šesti týdnů od výkonu ukončena. Především při imunoterapii je vhodné pokračovat v pracovní neschopnosti. Následné aplikace lze obvykle podat bez nutnosti pracovní neschopnosti, nelze však vyloučit možné komplikace, opět především při lokální imunoterapii.
Pacienti po cystektomii bez násl…

Zhoubný nádor jícnu -prognoza

Prognoza: přežití 5 let

Stádium

I 60%
IIa 55%
IIb 34%
III 18%
IV 0%


poznámky:

pokud není provedena R0 resekce tak u R2 resekce doba života 6m a u R1 resekce 12m životapodání více jak 2 EBR – před kurativní resekcí zhoršuje prognozu

E-knihy, learning

Čtečka na mobil


Mobipocket


Kde najdete ke stažení


PalmKnihy
Ulož.to


Převody formátů
pdb conventor


KNIHY


česky


on-line knihovna na zdravcentra.cz
Klinická onkologie pro sestry
Autor: Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková
Kostní nádorová choroba
Autor: Zdeněk Adam, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček, Martin Mistrík
Chirurgie karcinomu plic
Autor: Jiří Klein
Nutriční podpora
Autor: Zuzana Grofová
Farmakologie a toxikologie
Autor: Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Martin Wehling, Maxmilián Wenke, Elfrída Mühlbachová
Memorix neurologie
Autor: Peter Berlit
Obrazový atlas chorobných stavů
Autor:Eva Topinková
Často přehlédnuté diagnózy v akutní péči
Autoři: Mark A. Marinella, Jarmila Vaňásková

Nádory podjaterní oblastiAutoři: Zdeněk Kala, Igor Kiss, Vlastimil Válek a kolektiv

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii
Autoři: Pavel Klener, Pavel Klener, jr.
Německy:

Memorix. Notfallmedizin
Autor: Sönke Müller
Praxis der Urologie 2
Autoři:Dieter Jocham, M Al-Meshaan, Kurt Miller, Frank Boeminghaus, Manfred Bähr…

Limbická encefalitida

Jde o vzácné oenemocnění


Symptomy:


osobnostní změnypodrážděnostdeprese,křeče, často epileptické záchvatyztráta paměti (zejména krátkodobé)během týdnů dominuje delirium a demenceDiagnóza je obtížná, protože klinické markery často chybí, a příznaky obvykle předchází diagnóze nádoru
Výskyt u nádorů:plic testis prsu Dg pomoc:NMRprotilátky : anti-Hu( většinou SCLC), anti-Ma2(TA) (mladší pacienti - tumory varlat)
Odkazy:

Limbický systém
Paraneoplastic limbic encephalitis: neurological symptoms, immunological findings and tumour association in 50 patients
Protilátky proti antigenům
PARANEOPLASTICKÉ NEUROLOGICKÉ SYNDROMY- PROTILÁ TKOVÝ
PROFIL A JEHO ATYPICKÉ VARIANTY
Limbic encephalitisKasuistiky:Paraneoplastic limbic encephalitis in Hodgkin’s LymphomaDelirium Resulting From Paraneoplastic Limbic Encephalitis Caused by Hodgkin's Disease

Paraneoplázie

Paraneoplastické syndromyna pokračování

definice:

příznaky, které nepravidelně doprovázejí některé nádory a u nichž není vždy jasná patofyziologická souvislost mezi nádorem a paraneoplastickým projevem.
Dělení:
ENDOKRINNÍ

SIADH

NEUROLOGICKÉ

1. Cerebrální syndromy:
paraneoplastická cerebelární degenaracelimbická encephalitis
LABORATORNÍ
hyperkalcémie

Paraneoplastická cerebelární degenerace

Symptomy
ataktická chůzedysartrienystagmus hypakuzabulbární symptomatologiepyramidové příznaky, periferní polyneuropatie.Paraneoplastická cerebelárnf degenerace může být spojena s jakýmkoliv typem nádoru, nejčastěji však s
malo­buněčným karcinomem plicovariálním a tubárním karcinomem prsuM.HodkinPatofyziologicky se předpokládá autoimunitní mechanizmus vzhledem k průkazu specifických protilátek PCA 1Kazuistika:

Žena, její matka zemřela na karcinom prsu, bratr na karcinom jícnu. V 36 letech prodělala levostrannou mastektomii a radioterapii pro kar­cinom prsu.V 45 letech zjištěn pokročilý, málo diferencovaný adenokarcinom vaječníku s roz­sevem v dutině břišní a ascitem. Nejdříve probí­hala chemoterapie, 6 sérií kombinace paklita­xel, karboplatina, po kterých došlo k ústupu nálezu v malé pánvi a nemocná byla operována
provedeno odstranění dělohy, oboustranné od­stranění vaječníků, vejcovodů a omenta. Histo­logicky byl zjištěn serózní papilární karcinom obou vaječníků Gr II — III s metastázam…

Zhoubné nádory CNS - diagnostika

CT

méně úspěšná je v diagnostice nádorů střední čáry, zadní jámy nebo infiltrujících izodenzních astrocytomů MRje optimální metodou v posouzení nádorů sely a okolí, mozkového kmene nebo nádorů VIII nervu. MR rovněž lépe posoudí strukturu nádoru, jeho etiologii, strategické tepny v okolí články:
ALGORITMUS VYŠETŘOVÁNÍ ZOBRAZOVACÍMI METODAMI U NÁDORŮ MOZKU, PÁTEŘE A PÁTEŘNÍHO KANÁLU, prof. MUDr. Josef Nekula, CSc.

Zhoubné nádory CNS (mozku)

Odborné
Základní charakteristika

Rizikové a prognostické faktory

Kalkulátory

Diagnostika

Léčba

Aktuality

Odkazy

Video
Pro pacienty

Edukace

Aktuality

Odkazy

Video

Sdružení pacientů

Medicínský rozcestník - časopisy

Kompartmenty lymfatických uzlin žaludku

Z operačně technický důvodů bylo Japonskou výzkumnou společností pro karcinom žaludku ( JRSGC) navrženo zařadit lymfatické  drenážní cesty do různých kompártmentů


I Kompartment (zeleně): odpovídá D1 disekce 1 Anulus lymphaticus cardiae, 2 Nodi lymphatici gastrici dextri et sinistri, 3 Nodi lymphatici gastro-epiploici dextri et sinistri, 4 Nodi lymphatici suprapylorici, 5 Nodi lymphatici subpylorici et retropylorici.
2. Kompartment (červeně):odpovídá D2 disekci 6 Nodi lymphatici pancreatico-duodenales superiores et inferiores, 7 Nodi lymphatici phrenici inferiores, 8 Nodi lymphatici coeliaci, 9 Nodi lymphatici hepatici, 10 Nodi lymphatici foraminales, 11 Nodi lymphatici cystici, 12 Nodi lymphatici splenici, 13 Nodi lymphatici pancreaticisuperiores
3. Kompartment (černě): 14 Nodi lymphatici pancreatici inferiores, 15 Nodi lymphatici mesenterici superiores, 16 Nodi lymphatici aortici laterales, 17 Nodi lymphatici praeortici, 18 Nodi lymphatici praecavales