30.11.08

Zhoubný nádor močového měchýře - prognóza

Prognóza

 • Povrchové nádory přibližně 60 % recidivuje, u ¼ z nich dochází k progresi
 • Lokálně pokročilé infiltrující nádory se liší v pětiletém přežití podle rozsahu lokálního onemocnění.
  - u pT0 - pT2 dosahuje 70-80 %,
  - při extravesikálním šíření se pohybuje kolem 30 %.
  - při postižení uzlin klesá pětileté přežití pod 20 %.
  - metastazující nádory mají pětileté přežití menší než 5 %.

Eventuální posudková hlediska

Pracovní schopnost se řídí klinickým stavem nemocného.
Pacienti po transuretrální resekci jsou schopni podle druhu vykonávané práce po třech až šesti týdnech od výkonu schopni běžně vykonávat svou práci.

Pokud je po transuretrální resekci zahájena lokální profylaxe, pak je úvodní indukční léčba rovněž do šesti týdnů od výkonu ukončena. Především při imunoterapii je vhodné pokračovat v pracovní neschopnosti. Následné aplikace lze obvykle podat bez nutnosti pracovní neschopnosti, nelze však vyloučit možné komplikace, opět především při lokální imunoterapii.

Pacienti po cystektomii bez následné léčby, po stabilizaci metabolizmu a po zvládnutí ošetřování stomie (je-li založena) mohou vykonávat lehkou práci, bez větších nároků na fyzickou průpravu, v prostředí bez velkých výkyvů teplot a dobrým sociálním zázemím.

U pacientů s probíhající systémovou cytotoxickou léčbou je nutná podle druhu podané kombinace pracovní neschopnost po dobu aplikace, mezi jednotlivými cykly je v určitých případech možná aptibilita.

Radiační léčba vede obvykle po dobu aplikace k pracovní neschopnosti, po jejím skončení podle stavu pacienta je eventuální pracovní schopnost možná.

Časté recidivy, opakovaná léčba, především kombinovaná, si vynutí dlouhodobou pracovní neschopnost a posléze invalidní řízení.

U pacientů s progredujícím nálezem, s metastazujícím onemocněním je invalidita nezbytná.

Zhoubný nádor žlučníku -prognóza

Prognóza: přežití 5 let

Stádium

I. 85%
II. 24%
III. 10%
IV. 2%

Prognoza , dispenzarizace,posudková kritéria

Zhoubný nádor jícnu
Zhoubný nádor močového měchýře
Zhoubný nádor prostaty
Zhoubný nádor ledviny
Zhoubný nádor žaludku
Zhoubný nádor žlučníku

Zhoubný nádor jícnu -prognoza

Prognoza: přežití 5 let

Stádium

I 60%
IIa 55%
IIb 34%
III 18%
IV 0%


poznámky:

 • pokud není provedena R0 resekce tak u R2 resekce doba života 6m a u R1 resekce 12m života
 • podání více jak 2 EBR – před kurativní resekcí zhoršuje prognozu

19.11.08

E-knihy, learningČtečka na mobil


Mobipocket


Kde najdete ke stažení


PalmKnihy
Ulož.to


Převody formátů
pdb conventor


KNIHY


česky


on-line knihovna na zdravcentra.cz
Klinická onkologie pro sestry
Autor: Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková
Kostní nádorová choroba
Autor: Zdeněk Adam, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček, Martin Mistrík
Chirurgie karcinomu plic
Autor: Jiří Klein
Nutriční podpora
Autor: Zuzana Grofová
Farmakologie a toxikologie
Autor: Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Martin Wehling, Maxmilián Wenke, Elfrída Mühlbachová
Memorix neurologie
Autor: Peter Berlit
Obrazový atlas chorobných stavů
Autor:Eva Topinková
Často přehlédnuté diagnózy v akutní péči
Autoři: Mark A. Marinella, Jarmila Vaňásková


Nádory podjaterní oblasti

Autoři: Zdeněk Kala, Igor Kiss, Vlastimil Válek a kolektiv

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii


Autoři: Pavel Klener, Pavel Klener, jr.
Německy:

Memorix. Notfallmedizin
Autor: Sönke Müller
Praxis der Urologie 2
Autoři:Dieter Jocham, M Al-Meshaan, Kurt Miller, Frank Boeminghaus, Manfred Bähre, Peter AlbersAnglicky

EKG Online Tutorial
Autor:Frank G. Yanowitz, M.D
Atlas of Hematology
Autor: Nivaldo Medeiros, MD
Imaging in Oncology
Odkazy na knihyAJCC Cancer Staging Atlas
Autoři:Frederick L. Greene.....
Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus and heart
Autor: William D. Travis
Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital Organs
Autoři: John N. Eble, Fattaneh A. Tavassoli, Peter Devilee
Cancer Prevention
Autoři:Graham A. Colditz, David John Hunter
Oxford textbook of palliative medicine
Derek Doyle, Geoffrey Hanks, Nathan I. Cherny, Kenneth Calman

Clinical Methods
Oxford ebooks

E-book

Computer Ebook


Nafwa
E-LEARNING

česky

Výukový portál 1.lékařské fakulty

15.11.08

Limbická encefalitida

Jde o vzácné oenemocněníSymptomy:


 • osobnostní změny
 • podrážděnost
 • deprese,
 • křeče, často epileptické záchvaty
 • ztráta paměti (zejména krátkodobé)
 • během týdnů dominuje delirium a demence

Diagnóza je obtížná, protože klinické markery často chybí, a příznaky obvykle předchází diagnóze nádoru

Výskyt u nádorů:

 • plic
 • testis
 • prsu
Dg pomoc: • NMR
 • protilátky : anti-Hu ( většinou SCLC), anti-Ma2(TA) (mladší pacienti - tumory varlat)

Odkazy:

Limbický systém
Paraneoplastic limbic encephalitis: neurological symptoms, immunological findings and tumour association in 50 patients
Protilátky proti antigenům
PARANEOPLASTICKÉ NEUROLOGICKÉ SYNDROMY- PROTILÁ TKOVÝ
PROFIL A JEHO ATYPICKÉ VARIANTY

Limbic encephalitis

Kasuistiky:

09.11.08

Paraneoplázie

Paraneoplastické syndromy na pokračování

definice:

příznaky, které nepravidelně doprovázejí některé nádory a u nichž není vždy jasná patofyziologická souvislost mezi nádorem a paraneoplastickým projevem.
Dělení:
ENDOKRINNÍNEUROLOGICKÉ

1. Cerebrální syndromy:

LABORATORNÍ

Paraneoplastická cerebelární degenerace

Symptomy
 • ataktická chůze
 • dysartrie
 • nystagmus
 • hypakuza
 • bulbární symptomatologie
 • pyramidové příznaky, periferní polyneuropatie.
Paraneoplastická cerebelárnf degenerace může být spojena s jakýmkoliv typem nádoru, nejčastěji však s
 • malo­buněčným karcinomem plic
 • ovariálním a tubárním karcinomem
 • prsu
 • M.Hodkin

Patofyziologicky se předpokládá autoimunitní mechanizmus vzhledem k průkazu specifických protilátek PCA 1

Kazuistika:

Žena, její matka zemřela na karcinom prsu, bratr na karcinom jícnu. V 36 letech prodělala levostrannou mastektomii a radioterapii pro kar­cinom prsu.V 45 letech zjištěn pokročilý, málo diferencovaný adenokarcinom vaječníku s roz­sevem v dutině břišní a ascitem. Nejdříve probí­hala chemoterapie, 6 sérií kombinace paklita­xel, karboplatina, po kterých došlo k ústupu nálezu v malé pánvi a nemocná byla operována
provedeno odstranění dělohy, oboustranné od­stranění vaječníků, vejcovodů a omenta. Histo­logicky byl zjištěn serózní papilární karcinom obou vaječníků Gr II — III s metastázami do vej­covodů a omenta. Po operaci následovalo 5. sé­rií chemoterapie — Paklitaxel, Epirubicin, Kar­boplatina. Po léčbě došlo k ústupu nálezu i úpravě původně významně zvýšených nádorových mar­kerů.
Za 10 měsíců byl neurologickým vyšetřením zjištěn mozečkový syndrom - nejistá ataktická chůze, skandovaná řeč, nystagmus . Pomocná vyšetření počíta­lová tomografie, magnetická rezonance a moz­komíšní mok vyloučila metastatické postižení centrálního nervového systému, v séru i v moz­komíšním moku však byly prokázány antineuro­aálně specifické protilátky PCA 1, a tím potvrzena diagnóza paraneoplastické cerebelárnf degenerace. Léčba kortikoidy, cyklosporinem by­la špatně tolerována a zcela bez efektu. Neuro­ogický nález se postupně zhoršoval a vedl k naprosté imobilitě nemocné. Po 19 měsících od ukončeni chemoterapie zjištěno opět zvyšování hodnot nádorových markérů, a po 27 měsících došlo k recidivě nádoru v malé pánvi, na který pa­cientka zemřela.
Články

Zhoubné nádory CNS - diagnostika

CT

 • méně úspěšná je v diagnostice nádorů střední čáry, zadní jámy nebo infiltrujících izodenzních astrocytomů

MR

 • je optimální metodou v posouzení nádorů sely a okolí, mozkového kmene nebo nádorů VIII nervu. MR rovněž lépe posoudí strukturu nádoru, jeho etiologii, strategické tepny v okolí

články:


ALGORITMUS VYŠETŘOVÁNÍ ZOBRAZOVACÍMI METODAMI U NÁDORŮ MOZKU, PÁTEŘE A PÁTEŘNÍHO KANÁLU, prof. MUDr. Josef Nekula, CSc.

Zhoubné nádory CNS (mozku)

OdbornéBOOK STANDARD
Základní charakteristika
RISK
Rizikové a prognostické faktory
calc
Kalkulátory
MAMMO
Diagnostika
THERAPY
Léčba
Aktuality
Aktuality
Odkazy
Odkazy
VIDEO
Video
Pro pacienty
EDUKACE
Edukace
Aktuality
Aktuality
Odkazy
Odkazy
VIDEO
Video
SDRU®ENÍ
Sdružení pacientů

08.11.08

Medicínský rozcestník - časopisy

Acta medicinaeRemedia farmakoterapieSanquisFlorence ošetřovatelstvíCausa subitaFarmakoterapieKlinickámikrobiologie.... mikrobiologieMultidisciplinární péčePharmanews časopis pro lékárníky a laborantyPracticusOdborný časopis o evropské medicíněSolen-časopisyTigisVnitřnílékařstvíZdravotnickénovinyFarmakoekonomikaLékařatechnikaEva35 projekt Eva - nádory prsu u mladých pacientekUrgentní-medicínaPraktické lékárenstvíUrologické listyReferátový výběrČeská urologie


ZAHRANIČNÍ


Postgraduální medicína v angličtině
Jounal of Clinical Investigation
Human Molecular Genetics
Molecular Medicine
The Journal of Urology
ChestVYHLEDÁVÁNÍ


SAGE Journal online

Zhoubný nádor močového měchýře - odkazy

Bladder cancer

Zhoubný nádor děložního čípku - odkazy

články:
Vakcinace proti HPV z pohledu farmakoekonomiky

Zhoubný nádor močového měchýře - kalkulátory

Kalkulátor predikce rekurence a recidivy u Ta a T1 - ke stažení
EORTC

Kalkulátor recidivy po radikální cystectomii - Memorial Sloan-Kettering cancer centre

02.11.08

Kompartmenty lymfatických uzlin žaludku
Z operačně technický důvodů bylo Japonskou výzkumnou společností pro karcinom žaludku ( JRSGC) navrženo zařadit lymfatické  drenážní cesty do různých kompártmentů


I Kompartment (zeleně): odpovídá D1 disekce
1 Anulus lymphaticus cardiae,
2 Nodi lymphatici gastrici dextri et sinistri,
3 Nodi lymphatici gastro-epiploici dextri et sinistri,
4 Nodi lymphatici suprapylorici,
5 Nodi lymphatici subpylorici et retropylorici.

2. Kompartment (červeně):odpovídá D2 disekci
6 Nodi lymphatici pancreatico-duodenales superiores et inferiores,
7 Nodi lymphatici phrenici inferiores,
8 Nodi lymphatici coeliaci,
9 Nodi lymphatici hepatici,
10 Nodi lymphatici foraminales,
11 Nodi lymphatici cystici,
12 Nodi lymphatici splenici,
13 Nodi lymphatici pancreaticisuperiores

3. Kompartment (černě):
14 Nodi lymphatici pancreatici inferiores,
15 Nodi lymphatici mesenterici superiores,
16 Nodi lymphatici aortici laterales,
17 Nodi lymphatici praeortici,
18 Nodi lymphatici praecavales
Enhanced by Zemanta

01.11.08

Beta glukany

β-GLUKANY, HISTORIE A SOUČASNOST
Chem. Listy 101, 872−880 (2007) Referát
MIROSLAV NOVÁK
Vysoká .kola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6


Beta-glukany
Bakalářská práce
Autor:Kateřina Smetanová

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz