07.12.08

Cílená biologická léčbaPoradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění
kontakty: telefon 724 151 028, e-mail biolecba@vfn.cz
Doporučení pro léčbu kožní toxicity vyvolanou EGFR inhibitory  2010

Jednotlivé preparáty na stránkách onkologieprakticky

Cetuximab

chimérická monoklonální protilátka, blokující aktivaci EGFR vazbou na jeho extracelulární doménu a tím zabraňující transdukci signálu, čímž inhibuje buněčnou proliferaci a indukuje apoptózu

Cetuximab navíc stimuluje degradaci EGFR.

Mechanismus účinku - obrázek


Indikace VZP 10/200- (klik na seznam indikačních omezení)

  • v kombinaci s irinotekanem k léčbě pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, který exprimuje receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), po selhání cytotoxické léčby zahrnující irinotekan ( + a vykazující gen K-ras divokého typu). U těchto nemocných bylo dosaženo kombinací cetuximabu a irinotekanu léčebné odpovědi u 22,9 % nemocných,u monoterapie cetuximabem 10,8 %. Doba trvání léčebné odpovědi byla 5,7 měsíce v kombinační léčbě a 4,2 měsíce u monoterapie.
  • v kombinaci s radiační terapií k léčbě pacientů s lokálně pokročilým spinocelulárním karcinomem hlavy a krku
K-ras

  • protein s GTPázovou aktivitou, který je součástí signální kaskády EGFR. Účastní se tedy přenosu signálu od aktivovaného receptoru do jádra. Aktivační mutace tohoto genu tedy vede ke stimulaci uvedené signální dráhy nezávisle na stavu EGFR. Tato mutace se vyskytuje asi u 35% kolorektálních karcinomů.


Dávkování:

Po podání jedné dávky je poločas v séru 66 - 72 hodin, což umožňuje týdenní podávání.

Úplně první dávka cetuximabu je 400 mg/m2 tělesného povrchu. Všechny následující týdenní dávky jsou každá 250 mg/m2. Chemoterapeutika nesmí být podávány dříve než 1 hodinu po ukončení infuze s cetuximabem.

Rychlostí 5 mg/ml se podává intravenózně pomocí infuzní pumpy, infuzí po spádu nebo injekční pumpou .
Při úvodní dávce je doporučená doba infuze 120 minut. Při následných týdenních dávkách je doporučená doba infuze 60 minut. Maximální rychlost infuze nesmí překročit 10 mg/min.


Odkazy:Kazuistiky
Novinky

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz