18.01.09

Zhoubné nádory a reprodukce u muže

On-line kalkulátor


Více na stránce SaveMyFertility


Poznámky


nejvyšší gonadotoxický účinek mají alkylační látky. Nižší riziko vzniku azoospermie mají současné léčebné protokoly léčby lymfomů, nejvyšší (více než 90 %) je spojeno s terapií Hodgkinovy choroby a transplantací kostní dřeně
Poškození genetické informace ve spermiích. Ve spermiích byly prokázány chromozomální abnormity přetrvávající několik let po chemoterapii. Avšak při hodnocení zdravotního stavu dětí narozených mužům po léčbě zhoubného onemocnění nebylo prokázáno zvýšení geneticky podmíněných vrozených vad, vliv na porodní váhu ani změna poměru mezi počtem narozených chlapců a dívek (Ventruba,1997; Chovanec, 2000; Citterbart, 2001; Crha, 2002)

Článek uveřejněný v časopise SESTRA 2007
Výrazné úspěchy, kterých bylo dosaženo při léčbě zhoubných nádorů, vedou k maximální snaze nezbavit především mladé pacienty možnosti mít v budoucnosti vlastní dítě. Nové možnosti v tomto směru přináší rozvoj technik asistované reprodukce.
Ochrana reprodukčních funkcí vyžaduje včasnou a úzkou spolupráci onkologů s pracovištěm specializovaným na léčbu neplodnosti.


Testikulární dysfunkce u onkologických pacientů
Poškození varlete patří k nejčastějším dlouhodobým vedlejším účinkům chemoterapie. Zárodečný epitel je výrazně vnímavější na poškození cytotoxickými léky než Leydigovy buňky. Z hlediska reprodukce je mnohem závažnější alterace spermatogeneze než produkce testosteronu. Rozsah testikulární dysfunkce závisí na použitém léku a jeho dávce. Nejvyšší gonadotoxický účinek mají alkylační látky. Nižší riziko vzniku azoospermie (žádná spermatozoa) mají současné léčebné protokoly léčby lymfomů, nejvyšší (více než 90 %) je spojeno s terapií Hodgkinovy choroby a transplantací kostní dřeně. Důležitým faktorem je stav spermatogeneze před zahájením vlastní terapie - u mužů se zhoubným onemocněním byly prokázány výrazné patologie spermatu v porovnání se zdravými muži. Tyto změny jsou vysvětlovány celkovou alterací organismu a supresivním vlivem některých faktorů, které zhoubné tumory produkují.< br> Pozornost je věnována věkovému faktoru v souvislosti s rizikem poškození funkce varlete. Experimentální studie prokazují ochranný vliv blokády varlete pomocí aplikace GnRH analog v průběhu chemoterapie.


Poškození genetické informace ve spermiích
V lidských spermiích byly prokázány chromozomální abnormality přetrvávající několik let po chemoterapii. Avšak při hodnocení zdravotního stavu dětí narozených mužům po léčbě zhoubného onemocnění nebylo prokázáno zvýšení geneticky podmíněných vrozených vad, vliv na porodní váhu ani změna poměru mezi počtem narozených chlapců a dívek. Z dostupných důkazů vyplývá závěr, že u pacientů, kteří byli léčeni cytotoxickou chemoterapií a kteří zůstali plodní, není zvýšené riziko vrozených vývojových vad u potomstva.


Ochrana fertility muže
Kryokonzervace spermatu: Jedná se o zamražení a dlouhodobé uchování spermatu před zahájením vlastní terapie. Důležitá je dobrá spolupráce pracoviště provádějícího léčbu zhoubného nádoru s akreditovaným centrem asistované reprodukce, které je schopné zajistit kvalitní kryokonzervaci a potřebnou péči v budoucnosti. V masturbací odebraném vzorku se stanoví základní parametry spermiogramu podle doporučení WHO (koncentrace, progresivní pohyb a morfologie). Sperma obsahující spermie se smíchá s kryoprotektivním médiem, rozdělí do jednotlivých dávek, zmrazí podle odpovídajícího protokolu na kryokonzervačním zařízení a přenese do skladovaného kontejneru s tekutým dusíkem. Nezbytná je adekvátní dokumentace. Při kryokonzervaci spermatu onkologických pacientů je nutné počítat s výrazně sníženou kvalitou spermatu. Důležitá je informovanost pacienta o daném výkonu a především o postupu v budoucnosti - zajištění odpovídajících vyšetření a potřebné léčby v době, kdy bude plánovat založení rodiny.
Zastínění genitálu při radioterapii: Patří k základním postupům především u ozařování abdominální oblasti. U pacientů ozařovaných bez zastínění gonád byly prokázány výrazné patologie spermatu. Při ozařování pánevních lymfatických uzlin při terapii zhoubných nádorů varlat přes ochranný štít proniká méně než 2 % radiační látky.Možnosti reprodukce po léčbě zhoubného onemocnění u muže
Odhaduje se, že za 2-3 roky po ukončení léčby dochází k obnově spermatogeneze u 20-50 % pacientů. K důležitým faktorům patří kvalita spermatogeneze před léčbou, typ zhoubného onemocnění (nejhorší prognózu mají maligní nádory varlete) a vlastní léčebný protokol.
Obnovení spermatogeneze vyžaduje dlouhý čas, doporučuje se proto spermiogram vyšetřovat alespoň po roce úplné remise onemocnění.
U mužů plánujících založení rodiny je důležité aktuální a opakované vyšetření spermiogramu. Podle výsledku je možné doporučit další postup. Vhodná je také genetická konzultace k posouzení rizika vrozených vývojových vad u potomstva, možnosti preventivní přípravy a naplánování prenatální diagnostiky. Současné techniky asistované reprodukce umožňují také preimplantační genetickou diagnostiku.
Pro transfer do dělohy jsou vybrána pouze embrya bez sledované patologie, nejčastěji chromozomálních aberací.
Koitální koncepce: Při normospermii nebo jen mírně patologických hodnotách spermiogramu je možné dosáhnout těhotenství pohlavním stykem při adekvátní fertilitě ženy. Otěhotnění je usnadněno veriřkací ovulace ultrazvukem a časováním pohlavního styku do období ovulace. Intrauterinní inseminace (IUI): Při hodnotách spermiogramu v pásmu mírné až střední patologie. Lze použít také zmražené sperma s dobrými parametry spermiogramu po rozmražení. Základním předpokladem provedení inseminace je ověřená průchodnost vejcovodů (hysterosalpingografií nebo chromopertubací při laparoskopii) a veriřkovaná ovulace u ženy. V termínu ovulace se do dutiny děložní aplikuje suspenze upravených a kapacitovaných spermií v kultivačním médiu. In vitro fertilizace a embryotransfer (IVF/ ET): Je považována na zlatý standard léčby neplodnosti především u těžkých patologií spermatu v kombinaci s dalšími faktory neplodnosti ze strany ženy. Při této technice se provádí ovariální stimulace (nejčastější jsou stimulační protokoly s rekombinantním FSH) a její monitorování. Při vlastním odběru vajíček se pod kontrolou UZ zavádí punkční jehla přes poševní klenbu a aspiruje se tekutina z folikulů vaječníku. Získané oocyty se oplozují suspenzí spermií v kultivačním médiu. Po kultivaci (maximálně 4-5 dnů) se embrya transferují do děložní dutiny (maximálně 3 vzhledem k riziku vícečetného těhotenství), další embrya je možné zamrazit a transferovat v budoucnosti.
Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI): Patří mezi mikromanipulační techniky asistované reprodukce.
Využívá se u nejtěžších patologií spermatu, kde koncentrace a pohyb spermií je tak nízký, že metoda IVF nedává naději na úspěch.

Principem je vpravení hlavičky spermie (asi 3 x 5 um) do cytoplasmy oocytu (160 um). Vlastní provedení vyžaduje speciální zařízení (mikromanipulátor, mikropipety).
Chirurgický odběr spermií: V případech azoospermie je možné chirurgicky aspirovat tekutinu z kanálku nadvarlete (MESA = microsurgical epididymal sperm aspiration) nebo odebrat vzorky tkáně z varlete s následnou laboratorní extrakcí spermií (TESE = testicular sperm extraction). Pro fertilizaci oocytu chirurgicky odebranými spermiemi je třeba použít techniku ICSI.
Spermie dárce: Spermie dárce je možné použít technikou IUI nebo IVF. Pokud se při IVF získá více oocytů, je možné část vajíček oplodnit spermiemi pacienta a část spermiemi dárce, získaná embrya zamrazit a ponechat v rezervě. Z právního hlediska je důležité, že využít darované spermie pro dosažení těhotenství je možné pouze u manželských párů.

***
SOUHRN
Patologické procesy probíhající v jednotlivých orgánech lidského těla mohou poškozovat ve svých důsledcích reprodukční funkce organismu. Zhoubné onemocnění a jeho léčba jsou zvlášť významnými faktory, které mohou často vést až k úplné ztrátě plodnosti.
SUMMARY
Pathological processes in individual body organs can have a negative effect on the reproductive functions of the body. Malignant disease and its treatment are very serious factors than can cause complete loss of fertility.
Tabulka
Hodnoty základních parametrů normálního spermiogramu
Objem spermatu > 2 ml
PH 7,2-8,0
Koncentrace spermií > 20 mil./ml
Celkový počet spermií > 40 mil.
Pohyblivost > 50 % s progresivním pohybem
Morfologie > 50 % s normální morfologií
Vitalita spermií > 50 % živých

NÁZVOSLOVÍ SPERMATOLOGIE
normozoospermia ................... normální ejakulát
oligozoospermia ...................... nižší koncentrace
asthenozoospermia ...................... snížený pohyb
teratozoospermia ............... zhoršená morfologie
azoospermia .........................žádná spermatozoa
aspermia .........................................bez ejakulátu


Zdroj: Setra ,2007, str.56
Autor: M.Švábová, E.Kučerová______________________________________________________________________________"
Články


Vliv onkologické léčby na lidskou reprodukci
Odkazy
The Chemotherapy Source Book

Možnosti ochrany reprodukčních funkcí
u žen podstupujících chemoterapii
pro hematologickou malignitu

M. Huser, H. Višňová, P Ventruba, R. Hudeček, J. Žáková, L. Šmardová, Z. Král
Sterilita v partnerství Marie Švábová

Onkologie - knihy

The Merck Manual of Diagnosis and Therapy
Cancer medicine

Onkologický rozcestník různé

Amenorea navozená chemoterapií
Imaging in Oncology
Karnovského index
Neovaskularizace
Zhoubné nádory a reprodukce u muže
Zhoubné nádory statistika
Onkologie - knihy


Onkologie časopisy
Klinické studie


Mozkové metastázy 
Trombóza u pacientů s malignitou

Amenorea navozená chemoterapeutickými režimy

Chemoterapeutický režim% žen s navozenou amenoreou % žen s navozenou amenoreou
30-39 letvíce jak 40 let
CMF 6x30-4060-95
FACE nebo FEC 3-6x10-2580-90
AC 3x1357-63

11.01.09

Zhoubné nádory ledvin - symptomy, diagnostika

Symptomy:

- hematurie (60%)
- bolesti v bedrech ( 45%)
- hmatný tumor ( 35%)
- paraneoplastické projevy

 • hypertenze
 • kachexie
 • subfebrilie
 • hyperkalcemie
 • amyloidoza
 • hepatopatie ( Stauflerův syndrom-reverzibilní hepatická dysfunkce, s možností abnormálních jaterních testů, hepatomegalií,horečkami,leukopenií a nekrotickými zónami v játrech )- po nefrektomii dochází k normalizaci.

- projevy metastáz

Staging:

CT břicha ( NMR - u alergie na kontrastní látku , podezření na nádorový trombus)
RTg plic
scintigrafie skeletu

- u sympt. pacientů CT mozku

laboratoř: základ + LD ,Ca, albumin,

Zhoubný nádor ledvin - aktuality
Doctorś guide

OncologySTAT

Zhoubný nádor ledvin - základní charakteristikaEpidemiologie
 • 3% všech solidních nádorů ČR
 • častěji u mužů než u žen v poměru 1,5:1
 • věk: max: 60-70 let - stále častěji nyní mladší jedinci
 • incidence: 28 onemocnění /100 tisíc obyvatel, v posledních 25 letech vzrostla o 25-70%
 • zastoupení ČR ve světě -muži i ženy 1. místo
Histologie


WHO klasifikace z března 2004, zahrnuje ohromné spektrum jednotek
dle četnosti:


90 % renální karcinomy • 80 % světlobuněčný (konvenční) renální karcinom -vychází z buněk z buněk proximálních tubulů (bpt)
 • 5–10 % papilární renální karcinom (vychází také z  bpt)
 • 2–5 % chromofobní renální karcinom /vychízí z distálních tubulů)
- sarkomatoidní varianta – 5 % všech RK – není zvláštní typ, vychází z některého ze základních typů


    • 5 % onkocytom (vychází ze sběrných kanálků)
    • 2 % angiomyolipom
    • zbytek vzácné nádory

Poznámka: papilární RK – typické jsou rozsáhlé nekrózy – může dojít k ruptuře nádoru, při sonografii, CT a angiografii může imitovat patologicky změněnou
cystu.

data report : SVOD.czKlasifikace v prezentaci

04.01.09

Pracovní neschopnost

V bodech

 • Za první tři dny pracovní neschopnosti, které měly být pro zaměstnance původně pracovními, náhrada mzdy nepřísluší. Výjimkou je nařízená karanténa, kde ze zákona náleží náhrada mzdy už od prvního dne nemoci.
 • Po dobu prvních 21 kalendářních dnů dostává zaměstnanec ,,nemocenskou" ve formě náhrady mzdy od zaměstnavatele více zde
 • nárok na dávky nemocenského pojištění vznikají od 22. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti.
 • dávky dostává maximálně po dobu 380 kalendářních dnů od vzniku PN
Kalkulačka 

nemocenských dávek od 22.dne zde 

Vyplňování neschopenky zde
Novinky


MPSV
ČSSZ
TIPY A RADY na MEDOP.CZ

Podpůrná léčba

Febrilní neutropenie

Kardiotoxicita

Nevolnost / zvracení

Bisfosfonáty

Nefrotoxicita

Dávkování uroprotektivích látek

Cestování...trocha dobrodružství na cestách

Geochaching.com

My geocaching logs

Geochacing.cz


Zajímavá místa

ostrov Pandan
Socotra

02.01.09

Bílkoviny

FunkceBílkoviny jsou základem všech známých organismů a proto v něm plní různé funkce.

 • Stavební (
kolagen, elastin, keratin)
 • Transportní a skladovací (hemoglobin, transferin)
 • Zajišťující pohyb (aktin, myosin)
 • Katalytické, řídící a regulační (enzymy, hormony, receptory…)
 • Ochranné a obranné (imunoglobulin, fibrin, fibrinogen)


 • Denní spotřeba

  1 g bílkovin na 1 kg tělesné váhy
  (př. nemocný s hmotností 60 kg by měl denně získat 60 g bílkovin).

  Pro zajištění optimálního hojení proleženiny se doporučuje dávku bílkovin zvýšit zhruba o dalších 20 - 40 g, tedy na 1, 3 - 1,5 g bílkovin na 1 kg tělesné váhy (př. nemocný s hmotností 60 kg by měl denně získat 78 - 90 g bílkovin).

  20 g bílkovin lze získat konzumací:

  3 vajíček
  100 gramů libového masa
  velké porce ryby
  600 ml mléka nebo podmáslí
  600 gramů jogurtu (4 ks á 150 g)
  150 gramů tvarohu (3/4 vaničky)
  150 gramů žervé (2 mističky)
  80 - 100 gramů tvrdého sýra (celý balíček)


  Přípravky enetrální výžívy:


  • Fortimel 1 balení 200 ml = 20g bílkovin, cena: od 47 do 56 Kč, příchutě káva ,lesní ovoce a meruňka
  • Cubitan 1 balení 200ml = 20g bílkovin, cena: od 55 do 72 Kč, příchutě čokoláda,jahoda ,vanilka
  • Resource Protein Drink 1 balení 200ml = 18,8g, cena: od 42 do 48 Kč,příchutě Vanilka, meruňka, lesní plody, čokoláda
  • FRESUBIN® PROTEIN ENERGY DRINK 1 balení 200ml = 20g bílkovin,cena od 42 do 47 Kč, příchutě čokoláda, jahoda, oříšek, vanilka
  • Protifar 2,5 g PROTIFARu představuje 2,2 g bílkoviny, cena od 190 do 227Kč , množství 225g prášku


  Odkazy:


  Hořčík

  poznámky:

  • Doporučená denní perorální dávka se udává pro dospělého jedince okolo 15 mmol (365 mg)


  poznámky:

  Hořčík - magnesium

  Celkově organismus o hmotnosti 70 kilogramů obsahuje

  okolo 30 g

  přičemž 40 - 50 % se nachází intracelulárně

  50 - 60 % je vestavěno do kostní tkáně

  Necelé 1 % je extracelulární hořčík, jehož sérové koncentrace se laboratorně sledují nejčastěji

  Hořčík aktivuje řadu enzymů, čímž nejenom ovlivňuje - ale cíleně reguluje jednotlivé biochemické děje metabolismu bílkovin, tuků, cukrů i ribonukleové a desoxyribonukleové kyseliny, které jsou i nositeli genetických informací.

  Hořčík ovlivňuje jednu z nejdůležitějších biochemických reakcí - tzv. citrátový cyklus, jehož produkty jsou výchozími substráty pro další energeticky významné reakce (dýchací řetězec a aerobní fosforylace) na úrovni buněčné organely - mitochondrie.

  Výsledkem zmiňovaných dějů je zisk energie, která se jednak přemění na teplo, jednak se konzervuje v makroergních vazbách. Nejznámějším příkladem makroergní vazby jsou fosfátové sloučeniny, z nichž jmenujme alespoň adenosintrifosfát (ATP). Tato látka vytváří s hořčíkem komplexní sloučeninu, tedy bez hořčíku se nevyskytuje.

  O rychlosti obratu těchto látek v těle si lépe uděláme představu z následujícího údaje:

  množství denně vytvořeného ATP se rovná hmotnosti daného organismu. A toto množství ATP se také denně "spotřebuje", mimo jiné i na udržení iontových poměrů uvnitř a vně buňky. Hořčík se současně podílí na tvorbě tzv. cytoskeletu buňky - jakéhosi trámoví, které je důležité nejenom pro tvar buňky, ale současně představuje "informační dálnici" buňky.

  Směnitelnost hořčíku mezi buňkou a mezibuněčným prostorem záleží na druhu buňky, na její aktivitě, koncentraci dalších iontů. V případě buněk tkání metabolicky velmi aktivních - srdce, jaterní tkáň, ale i kosterní svaly se jedná o buňky s rychlou směnitelností hořčíku, kostní tkáň, červené krvinky naopak patří mezi tkáně, které koncentraci hořčíku mění pomaleji. Navíc koncentrace v srdci, játrech, svalech nitrobuněčně dosahuje fyziologicky hodnot vyšších - okolo 9 mmol/l, v erytrocytech 2,2 - 2,8 mmol/l, v séru pouze 0,7 - 1 mmol/l.

  Jak tedy poznáme, že se nám hořčíku nedostává?

  Prostá analýza vzorku séra nám nemusí dát správnou odpověď, hovoří se také o kolísání koncentrace hořčíku v séru v průběhu dne i v průběhu roku. Nález fyziologických hodnot hořčíku v séru může být naopak údajem zavádějícím a nepravdivým tehdy, když za určitých situací vystupuje hořčík naopak z buněk do séra.

  Významná dehydratace organismu může být také jednou z příčin fyziologicky "normálních", či dokonce zvýšených koncentrací hořčíku v séru. Deficit hořčíku v buňce se projeví zpočátku nespecificky. Nejednoznačná symptomatologie se rozděluje podle převažujících účinků do čtyř skupin, i když projevy hypomagnezémie mohou být přítomny současně v různé intenzitě i kombinacích.

  1. Cerebrální forma se vyznačuje vedle tlakových bolestí hlavy, slabostí i migrenózními projevy. Může být přítomna zhoršená koncentrace, obluzení, nervozita, vnitřní tenze, strach, deprese, bolesti hlavy (především cévního původu), dechová tíseň v důsledku bronchospasmů, hyperreflexie, bývá pozitivní elektromyogram i hyperventilační test.
  2. Vaskulární a stenokardická forma se projevuje bolestmi za hrudní kostí (dif. dg. infarkt myokardu, angina pectoris), tachykardiemi i poruchami srdečního rytmu.
  3. Muskulární, tetanická forma se projevuje především bolestmi temene hlavy, může být přítomná ztuhlost i křeče šíjových svalů, ramene, obličejových mimických svalů, žvýkacích svalů, vyskytují se parestezie. Na horní končetině může být přítomno svědění, parestezie až tetanie, u dolních končetin vídáme zejména křeče stehenního a lýtkového svalstva i svalstva prstů. Ani dolním končetinám se nevyhýbá mravenčení - parestezie.
  4. Viscerální forma se vyznačuje převážně zvýšeným tonem svěračů zaživacího traktu, bývá přítomen laryngospasmus, kardiospasmus, pylorospasmus, spasmus Oddiho svěrače (společný vývod slinivky břišní a žlučovodu do dvanáctníku). Mohou být přítomny průjmy, zvracení, žaludeční křeče (dif. dg. peptická léze gastroduodena).

  Skupina sportujících je výrazněji ohrožena deficitem hořčíku ve srovnání s průměrnou populací. Zvýšená fyzická zátěž a stres zvyšují potřebu hořčíku, navíc jsou přítomné ztráty potem, v řadě sportovních odvětví potencuje hypomagnezémii zvýšený příjem bílkovin. Připočteme-li všeobecné příčiny, jako je úbytek hořčíku v půdě (v důsledku zemědělské technologie i následkem kyselých dešťů) a tím i v přijímaných zemědělských produktech na jedné straně a vyšší příjem konzervované stravy i potravin skladovaných hlubokým zmražením na straně druhé, musíme konstatovat, že deficit hořčíku v populaci se zvyšuje.

  K výše zmíněným faktorům přispívá i zvyšující se spotřeba alkoholu a tuků.

  Náhrada hořčíku ve formě solí by měla proto respektovat několik pravidel.

  Perorální příjem je v zásadě v doporučených dávkách bezrizikový - pokud není přítomná:

  1. změna ledvinných funkcí,
  2. nejedná se o převodní poruchy srdeční, bradykardii,
  3. výrazná dehydratace organismu,
  4. současné podání barbiturátů, hypnotik,
  5. současné i. v. podání kalcia,
  6. svalová relaxancia kurarového typu zvyšují fyziologické účinky hořčíku.

  Doporučené dávky hořčíku pro dospělého se pohybují v rozmezí 300 - 400 mg/den.

  V období zátěže se dávky doporučují zvýšit až na 1000 mg/den.

  Také u lidí starších se doporučené dávky hořčíku zvyšují na hodnoty 375 - 500 mg/den.

  Z tohoto pohledu plyne spíše otázka, v jaké formě je optimální hořčík přijímat. Přirozeným zdrojem hořčíku je především rostlinná strava - luštěniny, rýže, ovesné vločky, ořechy, mandle, slunečnicová semínka, ale i čokoláda a některé produkty moře (škeble, krabi). Výše doporučené ale platí s omezením, protože většinou neznáme složení zemědělské půdy ani složení mořské vody s příslušnou hodnotou hořčíku. Z těchto důvodů má tabulková hodnota pouze orientační význam, skutečné hodnoty mohou být značně odlišné od uváděných dat.

  Optimální z hlediska iontového složení se jeví hypotonické minerální vody, obsahující nejenom hořčík ve snadno vstřebatelné - disociované formě.

  Hypertonické minerálky retinují vodu ve střevě a mohou vyvolat následné průjmy.

  Individuální vnímavost k příjmu hořečnatých solí ve formě laktátu, citrátu, orátu, asparátu je různá, v průměru se uvádí, že z podaného množství se vstřebává nejméně 20 % hořčíku, ostatní se vyloučí stolicí.

  Pokud se rozhodneme substituovat hořčík z důvodů možné hypomagnezémie, jeví se výhodnější pravidelné podávání doporučených denních dávek po delší dobu.

  Klinický obraz i postupný ústup popisovaných obtíží (za 2 - 4 týdny) je nejlepším potvrzením dříve přítomné hypomagnezémie, a to i v případech dříve zjištěných fyziologicky "normálních" koncentrací hořčíku v séru

  Zdroj: Kniha MEDsport sympozia 2000


  HOŘČÍK -MAGNÉZIUM - Mg

  patří mezi minerální látky nevyhnutelné pro život, které si člověk nedokáže sám vytvořit.

  V těle dospělého člověka se nachází asi 20 - 28 g hořčíku většina je umístěna v buňkách.

  Magnesium je stavební součástí podpůrného aparátu(v kostech a zubech je 60 - 65% celkového množství), zúčastňuje se přenosu nervových vzruchů, plní důležitou úlohu při kontrakcích svalů, zapojuje se asi do 300 enzymatických reakcí (např. Krebsova cyklu potřebného pro tvorbuenergie), také je nevyhnutný pro funkci Mg-dependentní ATP-ázy, která je zodpovědná za udržování osmotického gradiendu mezi vnitřní stranou buněčných membrán. Přítomnost hje také neodmyslitelná pro aktivitu velkého množství enzymů, např. fosfotransferázy a fosfatázy.

  V potravinách se nachází hořčík hlavně v

  • celozrnných obilovinách
  • luštěninách, mase,
  • mléčných výrobcích,
  • mořských živočiších,
  • ořeších a sušených fících

  SOUČÁST BYLIN

  Čubet benedykt

  Má antibiotické a protivirové účinky, obsahuje soli vápníku, hořčíku, draslíku, působí silné desinfekčně a antisepticky, potlačuje kvašení a hnití ve střevech. Má antibiotické a protivirové účinky, ničí grampozitivní bakterie, potlačuje kvašení a hnití ve střevech, podporuje tvorbu žluči a žaludečních šťáv, užívá se při dně, chřipce, pásovém oparu, nemocech jater

  Rybíz černý

  Podporuje metabolismus, obsahuje soli hořčíku a vitamíny skupiny B, užívá se při revmatismu, zánětech močových cest a měchýře. Obsahuje flavonoidy, zejména rutin, organické kyseliny, třísloviny, minerální soli bóru, manganu a hořčíku, vitamín ""C"" a některé vitamíny skupiny ""B"". Užívá se proti zánětům a kladně ovlivňuje metabolismus těla.

  500mg denně - redukuje vstřebávání vápníku a může snižovat hladinu šťávelanů v moči. Užívá se oxid hořečnatý, hydroxid nebo chlorid hořečnatý.

  Denní příjem hořčíku podle doporučených výživových dávek pro obyvatelé ČR má být v závislosti na věkové kategorii a fyzické výkonnosti.

  • 300 - 350 mg pro ženy,
  • 350 - 450 mg pro muže
  • Denní doporučená dávka pro děti ve věku 7-10 let = 170 mg, 4-6 let = 120mg,
   • 1-3 roků = 40-80 mg
  • Denní doporučená dávka pro těhotné ženy = 320 mg.

  ODBĚR: Odběr krve musí být proveden bez použití škrtidla!


  Odkazy:

  Fluor

  denní potřeba:

  Doporučený denní příjem : 3-4 miligramů (mg)

  Zdroj:

  ZdrojPřirozeně se fluor vyskytuje v čaji, rybách konzumovaných s kostmi (sardinky v oleji), mase. Významným zdrojem tohoto minerálu je fluoridovaná voda, zubní pasty a ústní vody

  více na : Zdravcentra.cz

  Odkazy:

  Zelený čaj

  obsahuje:

  - polyfenoly ( zejména epigallokatechin -3-gallát)

  • obsah polyfenolů v čaji je přímo úměrný množství čajových lístků a
   době vaření.
  • zvyšují aktivitu enzymu glutationperoxidázy, a tím
   působí antioxidačně.
  • dále blokují enzymy, které aktivují přeměnu
   prokancerogenů na kancerogenní látky. Polyfenoly čaje ovlivňují i
   úvodní fázi kancerogenního procesu. Zabraňují zhoubnému množení
   buněk a podporují mezibuněčnou komunikaci. Dále blokují
   enzym urokinázu, která má značný význam pro tvorbu metastáz, a
   podporují apoptózu (programovaná smrt buňky). Dále
   zabraňují vzniku nových cév, které zajišťují výživu nádorů. Někteří
   autoři se domnívají, že přitom hraje důležitou roli cytokin TNF-alfa.
  • Přihlédneme-li k významu tohoto cytokinu při vzniku řady
   onemocnění (revmatoidní artritida, Crohnova choroba, roztroušená
   skleróza), lze předokládat, že i u těchto chorob by mohl zelený čaj
   působit pozitivně
  • efekt u pacientů v sepsi
  - bílkoviny
  - 2-5 % kofeinu
  - minerály (draslík, vápník, hořčík, hliník a fluoridy)
  poznámky:

  • antikancerogenní působení - v jedné z japonských studií se efekt pití čaje
   projevil při denní spotřebě více než 10 šálků
  • snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění
  • snížení výskytu osteoporózy, baktericidní účinky a zlepšení poznávacích a
   psychomotorických schopností
  příprava:
  - čaj zalít vodou cca 80 st.C
  - luhovat cca 2 min
  - nesmí být starý
  zdroj:
  Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa (2002, 5:178-182)  Odkazy:
  Zelený čaj: levný elixír života - iDnes
  Green tea may reduce risk of some cancers

  Translate

  Antitrombotika dnes

  Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz