Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2009

Bevacizumab

v přípravě


od 1.3.2010 vČR


AVASTIN (bevacizumab) je indikován k léčbě pacientů s metastazujícím
karcinomem tlustého střeva nebo rekta v kombinaci chemoterapeutickým režimem
obsahujícím fluoropyrimidin a pro které platí zároveň všechna níže uvedená
kritéria:

- nemají kontraindikace Avastinu dle SPC

- PS (ECOG) mají do 1 včetně

- jsou bez signifikantního kardiovaskulárního onemocnění (IM před 6 měsíci,
CMP před 6 měsíci, nestabilní angina pectoris, městnavá srd. nedostatečnost
- dle klasifikace NYHA st. II, závažné formy arytmie) - bez závažných
tromboembolických příhod v anamnéze.
AVASTIN (bevacizumab)  je indikován v 1. linii léčby u pacientů s diagnózou
metastazujícího karcinomu prsu v kombinaci s paklitaxelem, kteří jsou HER-2
negativní.
AVASTIN (bevacizumab) je indikován v 1. linii léčby pacientů s
neresekabilním pokročilým,  metastazujícím nebo rekurentním nemalobuněčným
karcinomem plic jiného typu než predominantně dlaždicobuněčného v kombinaci
s režimem obsahujícím platinu
.
AVASTIN (…

Zhoubný nádor prostaty - léčba

připravuje se Rizikové skupiny

riziko              T                     PSA                 Gleasonovo skóre _____________________________________________ velmi nítké riziko 
( T1c, PSA pod 10 , G pod  6 . max. 3 poz .vzorky z biopsie a 
    PSA denzita méně než  0,15ng/ml/g)
nízké              T1-2ba<10a<7 střední            T1-2b  a         10-20              a/nebo = 7                         T2c      a/nebo <20              a/nebo <=7 vysoké       T3-4nebo 20 a vícenebo 8 a více
Pozn.: U středního a vysokého rizika, pacienti s více nepříznivými 
faktory mohou být  posunuti do vyšší rizikové skupiny.

velmi vysoké riziko    T3-4a20 a vícenebonebo 8 a víceStandardy


MOU BRNO
FN HRADEC KRÁLOVÉ
ČOS
Guidelines on prostate cancer
European Association of Urology 2009
NCCN


Léčba(připravuje se )
1. pacient s velmi nízkým rizikem rekurence

Zhoubný nádor prostaty - kalkulátory

Riziko vzniku karcinomu prostaty


pro muže nad 55 letbez pžedchozí detekce karcinomu prostatyRisk of Biopsy-Detectable Prostate Cancer    (článek zde )
Riziko vzniku ca prostaty


PSA doubling time  


Přehled kalkulátorůMSKMDoublig TimeGuidelines PSA Doubling TimeNormogramy


Memorial- Sloan Kettering cancer Centre
před zahájením léčby - terapeutická rozvaha před zahájením léčbypo RAPE - kalkulátor návratu ve 2,5,7,a 10-ti letech po RAPEzáchranná RT po RAPEMetastatický karcinom - odhad přežití 1 a v 2 letech

Partinovy tabulky Johns Hopkins Hospital-JBB Urologycal InstituteHanovy normogramypravděpodobnost biochemické recidivy karcinomu prostaty 3, 5, 7 a 10 let od operace

Odkazy
Predikční normogramy u karcinomu prostaty
MUDr. Milan Král, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Martin Hrabec
UROLOGIE PRO PRAXI 2008: 9(1)

Zhoubný nádor prostaty

OdbornéZákladní charakteristikaRizikové a prognostické faktoryKalkulátoryDiagnostikaLéčbaAktualityOdkazyVideoPro pacientyEdukaceAktualityOdkazyOdkazyVideoSdružení pacientů

James Newton Howard

Rachel Portman

Rachel Portman


britská skaladatelka filmové hudbyr.1966 Oscar za film EMMAInternet Movie Database
Tell Me More - Rachel Portman


AlbaCo mohu čerpat

PRACOVNÍ NESCHOPNOSTPŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.


Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1. 2007, poskytovány:
osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytuosobě, které byl udělen azylobčanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie,
cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíceVýše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:


3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

2 000 Kč, jde-li o stupeň I…

Fibrinogen

reaktant akutní fáze (hodnoty nad 5 g/l zvyšují sedimentaci erytrocytů)

Patologie:

snížení:
u vrozené afibrinogenémiehypofibrinogenémiedysfibrinogenémieu DIC (+trombocytopenie)při fibrinolytické léčbě, u některých těžších poruch jaterního parenchymuzvýšení:u zánětlivých a neoplastických onemocnění(max.ca pankreatu,bronchogenní)cholestázav těhotenstvíK výraznějším krvácivým stavům dochází, teprve když hladina P-fibrinogenu klesne pod 1 g/l.

Fyziologické hodnoty:2,0 - 4,0 g/lZdroj:
Klinická biochemie, J.Masopust

Chem. Listy 102, 238−244 (2008)

AFP - Alfa1-fetoprotein

onkofetální antigen

Fyziogicky je produkován nejdříve žloutkovým vakem, později fetálními játry. V těhotenství je stanovení AFP využíváno v prenatálním screeningu vrozených vývojových vad v 2.trimestru.

Hladiny v séru mizí záhy po porodu

Ke zvýšení dochází
u hepatoblastomu (u dětí)hepatocelulárního karcinomu 60-75%teratogenního nádoru testes ( 90-95% nádory obsahující struktury žloutkového váčku,20% teratomů a 10% emryonálních ca) nebo ovaria.méně často dochází ke zvýšení AFP u nádorů pankreatu, bronchogenního karcinomu a kolorektálního karcinomu ( 20%)k mírnému zvýšení hladin AFP dochází přechodně při hepatitidách ( maximální zvýšení bývá v reparačním období -asi 14 dní po transferáz)nebo při toxickém poškození jater - cirhoza u 10-60% pacientů
Referenční hodnota: do 15 ug/l muži a netěhotné ženy
Přepočítávací faktor koncentrace: 1 IU=1,21ng

1 μg/L = 1 ng/mlBilogický poločas: 5 dnů
cena vyšetření : cca 174 Kč

Specificita, senzitivita

Senzitivita 

(správný záchyt nemocných)

Výpočet= počet skutečně pozitivních /(počet skutečně pozitivních + počet falešně negativních

je definována jako pravděpodobnost ,že test bude pozitivní u nemocných
(např.v onkologii procento výsledků, které jsou správně pozitivní v přítomnosti maligního nádoru.
Čím vyšší je senzitivita, tím méně falešně negativních výsledků)

Příklad WikiSkripta
Příklad Kdyby měl mamografický screening nádorů prsu 100% senzitivitu, znamenalo by to, že u všech žen, které měly nádor prsu, byl nádor opravdu odhalen („žádná nemocná sítem neproklouzla“).
Máme skupinu 4 žen – Petru, Pavlu, Janu a Lenku. Petra má nádor prsu. Všechny ženy podstoupí mamografický screening, ten označí Petru a Pavlu za nemocné s nádorem prsu. Petra je skutečně pozitivní. Pavla je falešně pozitivní. Jana a Lenka jsou skutečně negativní. Nikdo není falešně negativní. Když doplníme do vzorce výše, zjistíme, že test vykázal 100% senzitivitu (senzitivita = 1).

Specificita

(správná negativita u lidí bez…

Diabetes mellitus -dg.kritéria

Diagnostická kriteria DMkombinace klinických symptomů s náhodným stanovením koncentrací glukózy v plasmě ≥11,1 mmol/l koncentrace glukózy v plasmě nalačno (FPG) ≥ 7,0 mmol/lkoncentrace glukózy v plasmě po 2 hodinách po zátěži při OGGT ≥11,1 mmol/l

K učinění závěru o diagnóze diabetu je nezbytné potvrdit výsledek opakovaným měřením z dalšího odběru.

Glukózový toleranční test (OGTT)
OGTT se používá k potvrzení diagnózy DM v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem FPG vyšší než 7,0 mmol/l. Jde jednak o stavy s hraniční FPG (IFG 5,6 – 6,99 mmol/l), jednak v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/l, při nichž bylo vysloveno podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření nebo jedná-li o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Při nálezu porušené glukózové tolerance (PGT) se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech.

Provedení OGTT
Provádíme standardně pouze dva odběry
(nalačno a dvě hodiny po zátěži glukózou 75 g).

Odběry provádíme ze žíly (diagnostikovat DM lze pouze …

Zhoubný nádor štítné žlázy - základní charakteristika

Svod Report c73

Publish at Scribd or explore others: Health & MedicineResearchthyroidea Klasifikace: 1. Papilární karcinom (70–80 %) výskytuje se 4.–6. dekádě, výjimkou však nejsou ani děti a dospívající často zakládají mikrometastázy do druhého laloku a recidivy z nich vznikají až v 20 %. projevuje se jako tumor uložený na přední straně krku v místě štítné žlázy a krční lymfadenopatie postižení lymfatických uzlin je častější u dětí a dospívajících a nemá vztah k velikosti primárního nádoru, může se vyskytovat i u mikrokarcinomu čím je tumor větší, tím větší je pravděpodobnost jeho lokální invazivity a častějších recidiv 2. Folikulární karcinom (10–15 %)V oblastech deficitu jódu je jeho výskyt kolem 25–40 %. max.ženy v 5.–6.dekádě karcinom má větší sklon k tvorbě vzdálených hematogenních metastáz, zejména do plic a kostí, častá je jeho angioinvaze. metastázy tohoto nádoru dobře akumulují radiojód. 3. Anaplastický karcinomvysoce agresivní tumor max.60–70 lety max. se vyskytuje u nemocných s d…

Zhoubný nádor štítné žlázy

OdbornéZákladní charakteristikaRizikové a prognostické faktoryKalkulátoryDiagnostikaLéčbaAktualityOdkazyVideoPro pacientyEdukaceAktualityOdkazyVideoSdružení pacientů