30.05.09

Kolorektální karcinom -aktuality

Doctorś Guide
Medscape-Oncology

Články 


Větší postoperační úmrtnost u pacientů s diabetem u ca kolorekta a jícnu  2010

Program léčby jaterních metastáz kolorektálního Ca Medical Tribune 5/2010

Bevacizumab

v přípravě


od 1.3.2010 vČR


AVASTIN (bevacizumab) je indikován k léčbě pacientů s metastazujícím
karcinomem tlustého střeva nebo rekta v kombinaci chemoterapeutickým režimem
obsahujícím fluoropyrimidin a pro které platí zároveň všechna níže uvedená
kritéria:

- nemají kontraindikace Avastinu dle SPC

- PS (ECOG) mají do 1 včetně

- jsou bez signifikantního kardiovaskulárního onemocnění (IM před 6 měsíci,
CMP před 6 měsíci, nestabilní angina pectoris, městnavá srd. nedostatečnost
- dle klasifikace NYHA st. II, závažné formy arytmie) - bez závažných
tromboembolických příhod v anamnéze.
AVASTIN (bevacizumab)  je indikován v 1. linii léčby u pacientů s diagnózou
metastazujícího karcinomu prsu v
kombinaci s paklitaxelem, kteří jsou HER-2
negativní.
AVASTIN (bevacizumab) je indikován v 1. linii léčby pacientů s
neresekabilním pokročilým,  metastazujícím nebo rekurentním nemalobuněčným
karcinomem plic
jiného typu než predominantně dlaždicobuněčného v kombinaci
s režimem obsahujícím platinu
.
AVASTIN (bevacizumab) je indikován v kombinaci s interferonem alfa-2a v 1.
linii léčby  pacientů s pokročilým a/nebo metastatickým karcinomem ledvin.

Léčba se ukončuje při zjištění progrese či při netoleranci léčby. V případě
odpovědi na léčbu a následném operačním výkonu (resekce), lze v léčbě
bevacizumabem pokračovat.Odkazy

Novinky


Články


Medical Tribune


Bevacizumab Significantly Increases GI Perforations
From Medscape Medical News 27.5.2009
 • Bevacizumab (Avastin) significantly increases the risk of potentially life-threatening gastrointestinal (GI) perforations, compared with those treated with control medication — especially among patients with colorectal cancer and renal cell cancer, according to a new meta-analysis
 • In an analysis of 17 randomized trials, patients treated with bevacizumab had twice the risk for GI perforation as patients treated with control medication (relative risk [RR], 2.14; 95% confidence interval [CI], 1.19 - 3.85; P = .011). The overall incidence of perforations was 0.9% among patients taking the drug.
 • With regard to dose, the relative risks for GI perforation for patients receiving bevacizumab — 5 mg/kg and 2.5 mg/kg per week — were 2.67 (95% CI, 1.14 - 6.26) and 1.61 (0.76 - 3.38), respectively.
  With regard to tumor type, the highest risks were observed among patients with colorectal cancer (RR, 3.10; 95% CI, 1.26 - 7.63) and renal cell cancer (RR, 5.67, 95% CI, 0.66 - 48.42), and the lowest were in patients with pancreatic cancer (RR, 0.92; 95% CI, 0.19 - 4.37).
  "Our study might help to identify a subset of patients at high risk of bevacizumab-associated perforation," the authors conclude.
  However, they add that any additional risk factors for GI perforation associated with bevacizumab are "poorly understood." An earlier single-variant analysis had indicated a possible higher risk among patients with intact primary tumors, a history of sigmoidoscopy or colonoscopy within 1 month of initiating bevacizumab therapy, or a history of previous adjuvant radiotherapy (Ann Surg Oncol. 2007;14:1860-1869).

22.05.09

Zhoubný nádor prostaty - aktuality

Abstrakta z konferencí v ČR
Časopis Klinická onkologie


DoctorsGuide
CancerConnect.com
OncologyStat
MDLynx
Medscape-Oncology

Zhoubný nádor prostaty - léčba

připravuje se Rizikové skupiny


riziko              T                     PSA                 Gleasonovo skóre
_____________________________________________
velmi nítké riziko 
 ( T1c, PSA pod 10 , G pod  6 . max. 3 poz .vzorky z biopsie a 
    PSA denzita méně než  0,15ng/ml/g)
nízké               T1-2b  a         <10                  a          <7
střední            T1-2b  a         10-20              a/nebo = 7
                        T2c      a/nebo <20              a/nebo <=7
vysoké            T3-4    nebo    20 a více        nebo    8 a více

Pozn.: U středního a vysokého rizika, pacienti s více nepříznivými 
faktory mohou být  posunuti do vyšší rizikové skupiny.


velmi vysoké riziko    T3-4   a    20 a více   nebo     nebo 8 a více
Standardy


MOU BRNO
FN HRADEC KRÁLOVÉ
ČOS
Guidelines on prostate cancer
European Association of Urology 2009
NCCN


Léčba (připravuje se )
1. pacient s velmi nízkým rizikem rekurence
2. pacient s nízkým rizikem rekurence
3. pacient se středním rizikem rekurence
4. pacient s vysokým rizikem rekurence
5. pacient s velmi vysokým rizikem rekurence
6. metastatický karcinom 

OdkazyCena hormonální terapie karcinomu prostaty
MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CScProstate Cancer - Neoadjuvant Androgen Deprivation Therapy
Author: Vipul R Patel, MD


Neoadjuvant flutamide monotherapy for locally confined prostate cancer
Author:KOJI YOSHIMURAFor High-Grade Prostate CA, Combined Therapies Are Better Than Any One Alone

From Reuters Health Information

KazuistikyVymizení scintigrafického obrazu „superscanu“ u pacienta s karcinomem prostaty
MUDr. Daniela Chroustová, MUDr. Josef Šach, MUDr. Martin Lukeš,Urolog. pro Praxi, 2008; 5

Medicínský rozcestník - urologieČeská urologická společnost
Referátový výběr - urologie
European Association of urology
UroLog
Web Chris Anderson - robotic surgery

Zhoubný nádor prostaty - kalkulátory

Riziko vzniku karcinomu prostaty


 • pro muže nad 55 let
 • bez pžedchozí detekce karcinomu prostaty
Risk of Biopsy-Detectable Prostate Cancer    (článek zde )
Riziko vzniku ca prostaty


PSA doubling time   


Normogramy


Memorial- Sloan Kettering cancer Centre


Partinovy tabulky

 Johns Hopkins Hospital-JBB Urologycal Institute

Hanovy normogramy 

pravděpodobnost biochemické recidivy karcinomu prostaty 3, 5, 7 a 10 let od operace


Odkazy
Predikční normogramy u karcinomu prostaty
MUDr. Milan Král, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Martin Hrabec
UROLOGIE PRO PRAXI 2008: 9(1)

16.05.09

James Newton Howard

Night Sweats - James Newton Howard

Rachel Portman

Rachel PortmanTell Me More - Rachel Portman


AlbaCo mohu čerpat

PRACOVNÍ NESCHOPNOSTPŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.


Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1. 2007, poskytovány:
 • osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
 • osobě, které byl udělen azyl
 • občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie,
  cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:


3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).Žádost o příspěvek na péči se od 1.1.2007 podává:
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „příslušný úřad“), který následně o žádosti rozhoduje
- žádost se podává na předepsaném tiskopise. Musí obsahovat také označení osoby resp. poskytovatele sociálních služeb, která poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud je již v té době známa, a způsob výplaty.
- od 1.1.2008 je zaveden nový formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“, žádost a formulář k dispozici na MěÚ, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, resp. MPSV


Povinnosti žadatele a oprávněné osoby:


 • podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník příslušného úřadu v domácnosti žadatele a vyhodnotí schopnost zvládat 36 jednotlivých úkonů při péči o vlastní osobu a schopnost zajištění soběstačnosti, které jsou vymezeny v zákoně l.
 • podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro potřeby posouzení stupně závislosti, které provede lékař úřadu práce na podkladě nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popř. vlastního vyšetření
 • osvědčit rozhodné skutečnosti a dát úřadu souhlas k jejich ověření

PŘÍSPĚVEK NA ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÍ NÁKLADY
příspěvky poskytované z důvodu zdravotního postižení občana podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.

§42 (4) Občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky mohou pověřené
obecní úřady poskytovat příspěvek na zvýšené výdaje související s používáním těchto pomůcek, a to
až do výše 200 Kč měsíčně.

ODKAZY
Sociální revue
CSSZ
Otázky a odpovědi 108/2006
Portál MPSV
MPSV

Nejen pro onkologické pacienty

PREVENCE
POMŮCKY
HOSPICOVÁ SLUŽBA
TERAPIE
Domácí lékař

14.05.09

Fibrinogen


reaktant akutní fáze (hodnoty nad 5 g/l zvyšují sedimentaci erytrocytů)

Patologie:

snížení:
 • u vrozené afibrinogenémie
 • hypofibrinogenémie
 • dysfibrinogenémie
 • u DIC (+trombocytopenie)
 • při fibrinolytické léčbě,
 • u některých těžších poruch jaterního parenchymu

zvýšení:

 • u zánětlivých a neoplastických onemocnění(max.ca pankreatu,bronchogenní)
 • cholestáza
 • v těhotenství
K výraznějším krvácivým stavům dochází, teprve když hladina P-fibrinogenu klesne pod 1 g/l.

Fyziologické hodnoty: 2,0 - 4,0 g/lZdroj:
Klinická biochemie, J.Masopust

Chem. Listy 102, 238−244 (2008)

11.05.09

AFP - Alfa1-fetoprotein

onkofetální antigen

Fyziogicky je produkován nejdříve žloutkovým vakem, později fetálními játry. V těhotenství je stanovení AFP využíváno v prenatálním screeningu vrozených vývojových vad v 2.trimestru.

Hladiny v séru mizí záhy po porodu

Ke zvýšení dochází
 • u hepatoblastomu (u dětí)
 • hepatocelulárního karcinomu 60-75%
 • teratogenního nádoru testes ( 90-95% nádory obsahující struktury žloutkového váčku,20% teratomů a 10% emryonálních ca) nebo ovaria.
 • méně často dochází ke zvýšení AFP u nádorů pankreatu, bronchogenního karcinomu a kolorektálního karcinomu ( 20%)
 • k mírnému zvýšení hladin AFP dochází přechodně při hepatitidách ( maximální zvýšení bývá v reparačním období -asi 14 dní po transferáz)nebo při toxickém poškození jater - cirhoza u 10-60% pacientů

Referenční hodnota: do 15 ug/l muži a netěhotné ženy
Přepočítávací faktor koncentrace: 1 IU=1,21ng

 • 1 μg/L = 1 ng/ml
Bilogický poločas: 5 dnů
cena vyšetření : cca 174 Kč

Specificita, senzitivita

Senzitivita 

(správný záchyt nemocných)

Výpočet= počet skutečně pozitivních /(počet skutečně pozitivních + počet falešně negativních

je definována jako pravděpodobnost ,že test bude pozitivní u nemocných
(např.v onkologii procento výsledků, které jsou správně pozitivní v přítomnosti maligního nádoru.
Čím vyšší je senzitivita, tím méně falešně negativních výsledků)

Příklad WikiSkripta
Příklad
Kdyby měl mamografický screening nádorů prsu 100% senzitivitu, znamenalo by to, že u všech žen, které měly nádor prsu, byl nádor opravdu odhalen („žádná nemocná sítem neproklouzla“).

Máme skupinu 4 žen – Petru, Pavlu, Janu a Lenku. Petra má nádor prsu. Všechny ženy podstoupí mamografický screening, ten označí Petru a Pavlu za nemocné s nádorem prsu. Petra je skutečně pozitivní. Pavla je falešně pozitivní. Jana a Lenka jsou skutečně negativní. Nikdo není falešně negativní. Když doplníme do vzorce výše, zjistíme, že test vykázal 100% senzitivitu (senzitivita = 1).


Specificita

(správná negativita u lidí bez onemocnění ) 


Výpočet= počet skutečně negativních /(počet skutečně negativních + počet falešně pozitivních 

je definována jako pravděpodobnost,že test je negativní u osob bez nemoci
(např. v onkologii - procento normálních osob nebo pacientů s benigním onemocněním, u kterých nalézáme negativní výsledek nádorového markeru. Čím vyšší je specificita, tím méně je falešně pozitivních nálezů)

Příklad WikiSkripta
Příklad
Kdyby měl mamografický screening nádorů prsu 100% specificitu, znamenalo by to, že všechny ženy bez nádoru prsu prošly screeningem jako negativní.

Máme skupinu 4 žen – Petru, Pavlu, Janu a Lenku. Petra má nádor prsu. Všechny ženy podstoupí mamografický screening, ten označí Petru a Pavlu za nemocné s nádorem prsu. Petra je skutečně pozitivní. Pavla je falešně pozitivní. Jana a Lenka jsou skutečně negativní. Nikdo není falešně negativní. Když doplníme do vzorce výše, zjistíme, že test vykázal cca 67% specificitu (specifita = 0,67). Jedna žena bez nádoru byla označena jako pozitivní (máme jednu ženu falešně pozitivní).Odkazy


ROC - Receiver operating characteristic
...dobrý tu marker - velká plocha pod křivkouPrediktivní hodnoty (predictive values) skríningového testu měří, zda osoba podrobená skríningovému testu je skutečně nemocná.

Prediktivní hodnota pozitivního testu je pravděpodobnost, že osoba je opravdu nemocná, když test reagoval pozitivně.
Prediktivní hodnota negativního testu je pravděpodobnost , že osoba nemá sledovanou nemoc při negativním výsledku testu


Senzitivita a specificita jsou charakteristiky samotného testu.
Prediktivní hodnoty jsou ale velmi silně závislé na prevalenci nemoci.

04.05.09

Diabetes mellitus -dg.kritéria

Diagnostická kriteria DM

 • kombinace klinických symptomů s náhodným stanovením koncentrací glukózy v plasmě ≥11,1 mmol/l
 • koncentrace glukózy v plasmě nalačno (FPG) ≥ 7,0 mmol/l
 • koncentrace glukózy v plasmě po 2 hodinách po zátěži při OGGT ≥11,1 mmol/l

  K učinění závěru o diagnóze diabetu je nezbytné potvrdit výsledek opakovaným měřením z dalšího odběru.

  Glukózový toleranční test (OGTT)
  OGTT se používá k potvrzení diagnózy DM v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem FPG vyšší než 7,0 mmol/l. Jde jednak o stavy s hraniční FPG (IFG 5,6 – 6,99 mmol/l), jednak v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/l, při nichž bylo vysloveno podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření nebo jedná-li o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Při nálezu porušené glukózové tolerance (PGT) se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech.

  Provedení OGTT
  Provádíme standardně pouze dva odběry
  (nalačno a dvě hodiny po zátěži glukózou 75 g).

  Odběry provádíme ze žíly (diagnostikovat DM lze pouze pomocí stanovení glykémie
  z žilní plazmy – zkumavka s přísadou EDTA/NaF).

  Hodnocení OGTT
 • pokud je hodnota glykémie nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, jedná se o zvýšenou glykémii nalačno (FPG), prediabetes
 • pokud je hodnota glykémie za 2 hodiny ≥ 7,8 a <>, vyšetření je hodnoceno jako porucha glukózové tolerance (PGT)
 • pokud je hodnota glykémie za 2 hodiny ≥ 11,1 mmol/l, vyšetření je hodnoceno jako diabetes mellitus

Kritéria kompenzace diabetu


Glykémie nalačno (mmol/l)

Výborná- Uspokojivá - Špatná

4,0-6,0 6,0-7,0 nad 7,0


Glykémie po jídle (mmol/l)

Výborná- Uspokojivá - Špatná

4,5-7,5 7,5-9,0 nad 9,0


HbA1c (%) - dle IFCC

Výborná- Uspokojivá - Špatná

do 4,0 4,0-6,0 nad 6,0

HbA1c dává nepřímou informaci o průměrné hladině cukru v krvi (dále glykémie) v časovém období, které odpovídá biologickému poločasu přežívání červených krvinek, tzv.erytrocytů.Toto období je 4-6 týdnů, proto HbA1c odráží hodnoty glykémie v období 4-6 týdnů před provedením jeho odběru.

01.05.09

Zhoubný nádor štítné žlázy - aktualityDoctorś Guide

Zhoubný nádor štítné žlázy - léčba

v přípravě
Články:

NÁDORY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY – DIAGNOSTIKA A LÉČBA
doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.Studie:
Sorafenib Shows Promise for Metastatic Medullary Thyroid Carcinoma
Elsevier Global Medical News. 2009 Apr 22, B Jancin

Zhoubný nádor štítné žlázy - základní charakteristika

Svod Report c73

Klasifikace:
1. Papilární karcinom (70–80 %)
 • výskytuje se 4.–6. dekádě, výjimkou však nejsou ani děti a dospívající
 • často zakládají mikrometastázy do druhého laloku a recidivy z nich vznikají až v 20 %.
 • projevuje se jako tumor uložený na přední straně krku v místě štítné žlázy a krční lymfadenopatie
 • postižení lymfatických uzlin je častější u dětí a dospívajících a nemá vztah k velikosti primárního nádoru, může se vyskytovat i u mikrokarcinomu
 • čím je tumor větší, tím větší je pravděpodobnost jeho lokální invazivity a častějších recidiv

2. Folikulární karcinom (10–15 %)

 • V oblastech deficitu jódu je jeho výskyt kolem 25–40 %.
 • max.ženy v 5.–6.dekádě
 • karcinom má větší sklon k tvorbě vzdálených hematogenních metastáz, zejména do plic a kostí, častá je jeho angioinvaze.
 • metastázy tohoto nádoru dobře akumulují radiojód.

3. Anaplastický karcinom

 • vysoce agresivní tumor
 • max.60–70 lety
 • max. se vyskytuje u nemocných s dlouhodobou anamnézou strumy, která se začala náhle progresívně zvětšovat
 • zakládá rychle uzlinové metastázy, rovněž tak vzdálené plicní či kostní metastázy
 • špatně akumuluje radiojód, léčebným opatření je urgentní zevní aktinoterapie, chirurgická léčba často již není možná

4. Medulární karcinom – MTC (5–7 %)

 • vychází z parafolikulárních (C buněk), embryonálně pochází z neurální lišty, a proto neakumuluje obvykle radiojód
 • asi u čtvrtiny těchto tumorů se však jedná o familiární výskyt s autosomálně dominantním typem dědičnosti
 • podkladem těchto familiarit je zárodečná bodová mutace RET protoonkogenu na 10. chromosomu. S částí těchto familiárních forem MTC se můžeme setkat v rámci syndromů MEN 2A, které kromě MTC zahrnují feochromocytom a/nebo hypoparatyreózu (Sippleův syndrom) nebo agresívnější formu MEN 2B s nálezem feochromocytomu, slizničních neurofibromů a často s přítomným marfanoidním habitem
 • metastazuje do regionálních lymfatických uzlin na krku, vzdálené metastázy se šíří hematogenní cestou a na rozdíl od forem diferencovaných se poměrně často setkáváme s nádorovou infiltrací jaterního parenchymu
 • parafolikulární b.produkují kalcitonin (používá se ho jako nádorového markeru

Zhoubný nádor štítné žlázy

Odborné
BOOK STANDARD Základní charakteristika
RISKRizikové a prognostické faktory
calcKalkulátory
MAMMODiagnostika
THERAPYLéčba
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
Pro pacienty
EDUKACEEdukace
AktualityAktuality
OdkazyOdkazy
VIDEOVideo
SDRU®ENÍSdružení pacientů

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz