30.07.09

Kálium

Potassium is a chemical element. It has the sy...Image via Wikipedia
Poznámky

 • draslík je kationem s nejvyšší intracelulární koncentrací
 • společně s fosfáty i bílkovinou se významně podílí na udržení osmotického tlaku buňky
 • intracelulární zásobu draslíku zvyšuje anabolická fáze, růst,  
 • rekonvalescence, zvrat katabolizmu,v anabolickou fázi, úprava pH ze strany kyselé k normě či na stranu zásaditou
 • draslík je iontem, který je důležitý při tvorbě i rozpadu makroergních fosfátových vazeb, kdy hlavním představitelem je adenosintrifosfát (ATP)
 • co se týká regulace koncentrace draslíku,předpokládá se regulace dvojího typu — rychlá a pomalá
  • Na rychlé regulaci a přerozdělení draslíku mezi extracelulárním a intracelulárním prostorem se podílí inzulin s glukózou
  • za pomalou regulaci jsou zodpovědné ledviny a účinek hormonu aldosteronu, který ovlivňuje zpětnou resorpci sodíku (zvýšená resorpce sodíku je kompenzována zvýšenými ztrátami draslíku ledvinou a naopak)
 • mezi faktory, které významně zvyšují vstup draslíku do buňky, řadíme inzulin, beta 2 adrenergní agonisty, alkalické pH, glukózu
 • faktory, podporující únik draslíku z buňky. Acidóza zvyšuje únik draslíku z buňky, přičemž metabolická acidóza ve srovnání s respirační acidózou má tento účinek vyšší samotná koncentrace draslíku v séru nám sama o sobě nepodává plnohodnotnou informaci o stavu zásob v době analýzy, pokud současně neznáme aktuální pH měřeného vzorku. Metabolická acidosa zvyšuje hladinu kalia v séru ( vzestup je o 0,6mmol/l na každý pokles pH o 0,1)
 • příjem lékořice (například v podobě pastilek) významně zvyšuje ztráty draslíku do moči stejně jako alkohol či změna nadmoř.v.
Potřeba

se u zdravých řídí především věkem, obecně se u
 • dospělých se udává průměrná hodnota 2-3,5 g/den (75-90mmol)
 • výživová doporučení EU pro dospělé (SCF) 3,1g/den

Potraviny bohaté na draslík

Patologie

 • Hypokalémie  
  •  pokles pod 3,5 mmol/l
  •  závažná pokles pod 3,0 mmom/l
  •  velmi závažná pod 2,5 mmol/l


Terapie
Při potřebě zvýšit hladinu kalia o 1mmol/l je potřeba dodat asi 100 mmol/l
 • Kalnormin – 1 tbl. obsahuje 530 mg ionizovaného draslíku, 
 • KCl 265 mg 
 • KCl 7,5% 395 mg =10mmol

Kazuistika


 Generalized Weakness in a 23-Year-Old Woman


Zdroj


Co je dobé vědět o draslíku,
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CS


Články,odkazy
Enhanced by Zemanta

12.07.09

Experts Urge Limits on Widely Used Pain Drug
A committee advises U.S. officials that current recommended doses of
acetaminophen are too high. Liver damage is a risk, especially when used with more powerful medicines or alcohol. Transcript of radio broadcast: 07 July 2009
This is the VOA Special English Health Report.
The United States government might place new restrictions on a commonly used painkiller. Taking too much acetaminophen can cause liver damage and even death.
Last week, a group of experts advised the Food and Drug Administration that the drug needs more controls and better directions for use. Acetaminophen, also called paracetamol, is found in Tylenol, Excedrin and other products that do not require a doctor's prescription. These products are used for pain, fever, colds and sleeplessness.
Their easy availability is part of the problem. People can accidentally take too much acetaminophen if they take several medicines that all contain it.


mp3


08.07.09

Zhoubný nádor varlete - kazuistika

Hyperkalcémie

O vápníku  zde


Klinika


 • únava, letargie, změny osobnosti, zmatenost, depresivita
 •  polydipsie/polyurie
 • nechutenství, nauzea, zácpa
 • proximální myopatie se svalovou slabostí, bolesti kostí
 • patologické fraktury
 •  nefrolithiáza, pankreatitida a peptické vředy.

Chronická hyperkalcemie - ektopické kalcifikace, jedním z projevů může být vzestup krevního tlaku, dochází ke změnám na EKG (bradykardie, krátký QT interval, AV bloky)


  Dif.dg.


  • ·   stanovím albumin , při snížení albuminu pod 40g/l , na každé 4g/l pod tuto hodnotu připočtu k nalezené hodnotě Ca + 0,1mmol/l
  • ·   je-li albumin zvýšený ( pak hodnotu odečítám) řídím se dle hodnoty urey - jeli zvýšená - DEHYDRATACE , jeli normální špatný odběr (komprese)
  • ·   je-li albumin nízký nebo normální, zhodnotím hodnotu P (fosforu)
  • ·   jeli P snížený nebo normální - HYPERPARATHYREOZA- PRIMÁRNÍ NEBO TERC ( solitární benigní adenom, ca,  terciární- dlouhé období sekund.hyperparath ..rozvoj v důsledku trvale vysoké sekrece PTH
  • ·    P zvýšený nebo normální - dle       ALP …..elevace -META,SARKOIDOZA,TEREOTOXIKOSA,
  • ·   ALP…..v normě - MYELOM ( zvýšené proteiny v séru)


  pozn.
  • ionizovaný vápník je vhodnější než celkový při sledování pacientů s    pankreatitidou, hyperparatyreiodismem, a onemocněním ledvin 
  • nutno diferencovat mezi hyperkalcemií akutní a chronickou a mezi hyperkalcemií symptomatickou a asymptomatickou


  Terapie


  1. snížení koncentrace hladiny v krvi a zvýšené vylučování močí


  • Hydratace F1/1,G5%    3-6 l /den, tak aby diuréza stoupla na  3l /den
  • po doplnění volumu  diuretika - FUROSEMID i.v. 80-100mg každé 1-2 hodiny ( až 1400mg/den) event. 125mg po dobu 3 hodin méně než 4mg/min
  • efekt této léčby hydratace + diuretika působí rychle , ale efekt krátký
  2. snížení resorpce z kosti, potlačení činnosti osteoklastů
  • kortikoidy + snížení resorpce kalcia ve střevě a zvýšení vyloučení močí - glukokortikoidy je vhodné podávat u hyperkalcémií u hematologickyých malignit , ca prsu, podávaná dávka je ekviv.  40-100mg prednisonu/den nástup  účinku je za  24-48 hodin
  • bifosfonáty
   • pamidronát 60–90 mg/den v infuzi trvající 2–4 hodiny 1x týdně, nástup efektu za  1-2 dny , doba působení  10-14 dnů až týdny
   • zolendronát 4 mgv infuzích trvajících 15–20 minut, pokud není efekt , postup lze zopakovat nejdříve za týden , nástup efektu za  1-2 dny , doba působení více jak  3 týdny ( z bifosfonátů nejsilnější efekt)
  • calcitonin se používá k rychlému snížení, po selhání přechozích u závažné hyperkalcémie, nástu účinku v řádo hodin , efekt trvá 1-2 dny , dávka 4 IU/kg subkutánně nebointramuskulárně
  3. velmi závažná hyperkalcémie resistentní na terapii s hodnotami nad  4 mmol/l, která vitálně ohrožuje nemocného nebo při ren,. insuf. je indací k hemodialýze, efekt je během několika hodin


  View more documents from Phil Mayor.
  06.07.09

  Onkologie odkazy

  Linkos

  Onko- genetika

  Atlas of Genetics and Cytogenetics
  Genomac
  Oncogene

  Onko - zahraniční

  AACR
  ASCO
  Cancer Care Ontario
  Cancer Institute NSW
  Cancer Forums
  Cancer Index
  ESOP
  E-medicine
  EORTC
  ESMO
  Healt Value
  Massachusetts General Hospital
  Medscape
  NCCN
  NCI
  Oncology Channel
  Oncoline
  Oncologie Hammelburg
  Your Total Health

  MedMark Oncology

  Radioterapie

  Raioterapie NJ
  SROBF
  SRLA

  Registry,statistika

  CZSO
  MAMMO
  SVOD
  Národní statistický portál
  ÚZIS


  Onkologie časopisy

  OnkoMagazin

  Onkologie -sestry

  CancerNursing

  Onkologie -symptomatická terapie

  Léčba bolesti

  Metastázy do skeletu

  Typy metastáz  • osteolytické ( čistě osteolytická ložiska - mnohoč.myelom. Langerhansova histiocytosa)
  • osteoplastické
  • smíšené

  Predilekčními místa metastáz
  při nejběžnější cestě rozsevu hematogenně ony oddíly, které mají velký podíl krvetvorné dřeně. Jsou proto nejčastější v
  • páteři, kostře pánve a v proximálních oddílech dlouhých kostí.
  • dále následují žebra, klenba lebky, především u starších nemocných
  • distálně od kolena a lokte jsou metastázy řídké, pozorují se hlavně u rakoviny prsu a bronchů - distální třetina tibie
  • talus kalkaneus - genitální ca u žen
  • prstové falangy , metakarpy - plicní tumory , prs
  Meta dle orgánu:
  • prs a prostata (50-85 %)
  • karcinom bronchu, a to především malobuněčný (23-50 %)
  • karcinomy ledviny (25-50 %) a štítné žlázy (20-50 %)


  Diagnostika:


  RDG

  Laboratoř

  Markery novotvorby kostní tkáně:

  • ALP - kostní forma izoenzymu je tvořena aktivovanými osteoblasty
  • Osteocalcin - nekolagenní protein specifický pro dentin a kost. Je tvořen převážně osteoblasty. Pouze malá část se dostává do oběhu, má krátký poločas a je rychle odbourávána ledvinami a její hladina koresponduje s intenzitou kostní novotvorby
  • Prokolagen I prodlužující peptidy -

  Markery kostní resorpce

  • odpad hydpxyprolinu v moči - malá část (do 10%) je tvořena hydroxyprolinem pocházejícím z novotvořeného kolagenu při syntéze kostní matrix; většina však pochází z odbourávaného kolagenu, proto je vylučování hydroxyprolinu močí považovaného za ukazatel destrukce kolagenu, zejména kostního. Za patologických okolností se nalézá zvýšené vylučování u některých typů osteoporózy, při hyperparatyreóze, osteomalacii, rachitidě, Pagetově kostní chorobě. Po úspěšné paratyroidektomii poklesne zvýšené vylučování už do 2 dnů.
   Vylučování hydroxyprolinu bývá při metastáze nádorů do kostí často první objektivní známkou tohoto procesu. Také při mnohočetném myelomu lze progresi onemocnění nebo úspěch léčby hodnotit podle tohoto ukazatele. Při akromegalii je močový hydroxyprolin projevem účinků růstového hormonu na kosti i měkké tkáně (kolagen). Při výraznějším snížení glomerulární filtrace (pod 0, 5 ml/s) je vylučování hydroxyprolinu močí zkresleno a hodnoty neodpovídají stupni postižení skeletu. V tomto případe je vhodnější sledovat změny v krevní plazmě. Vysoké vylučování je u iminoglycinurie.
  • koncentrace kalcia v moči nalačno - korigována na kreatinin - Nordinova indexu = U-Ca/kreatinin ve 2hodinovém testu. Zvýšené hodnoty svědčí pro vystupňovanou osteoresorpci; předpokladem však je nezvýšená absorpce vápníku ve střevě (např. po vitaminu D) a nesnížená funkce ledvin.
  • deoxypyridinolin - moč/24 h / kreatinin - Klinické využití stanovení U-DPD
   Monitorování úspěšnosti léčby M. Paget bisfosfonáty- U hypertyreózy koreluje exkrece DPD se stupněm hyperaktivity; slouží jako indikátor léčby karbizolem u tyreotoxikózy- Kostní metastázy u karcinomu prostaty nebo mléčné žlázy se projevují zvýšením DPD dříve než jsou patrné známky na RTG; rovněž monitorováí antihormonální terapie u těchto tumorů pomocí U-DPD je velmi užitečné- Sledování úspěšnosti estrogenní terapie u postmenopauzálních žen; asi 25 % žen na tuto terapii neodpovídá (deficience receptorů pro vitamin D3), což je možno prokázat už za několik týdnů, zatímco osteodenzitometrie to ukáže až za rok. - Vyhledávání rizika fraktur u pacientů s progresivní osteoporózou


  Scintigrafie skeletu - možnost neg. nálezu u myelomu a L.histiocytozy
  *
  Superscan

  U řady onemocnění se může objevit u kostní scintigrafie generalizované zvýšení příjmu radionuklidu jako výraz celkově zvýšeného kostního metabolizmu. Superscan se vyznačuje nápadně zvýšeným kontrastem mezi kostmi a měkkými tkáněmi. Vysokým ukládáním radionuklidu ve skeletu je snížen jeho příjem do měkkých tkání; nápadné bývá, jak málo jsou v těchto případech zobrazeny ledviny; jako kdyby byla veškerá aktivita „nasáta" do kostí. Nejčastější příčiny superskenu jsou:

  • diseminované metastázy do kostry
  • osteomalacie v reparační fázi
  • primární hyperparathyreoidizmus
  • renální osteopatie
  • myeloproliferativní choroby
  • rozšíření hematologických onemocnění do dřeně: leukémie, exotické anémie
  • mastocytóza
  • difuzní infiltrace kostní dřeně maligními procesy (lymfomy, neuroblastomy)
  • stav po transplantaci kmenových buněk
  • akromegalie
  • tyreotoxikóza
  • milch-alkali-syndrom
  • thesaurismozy
  • difuzní nahromadění v měkkých tkáních u insuficience ledvin
  • amyloidoze
  • rhabdomyolýze
  • otravě alkoholem nebo kokainem
  • dermatomyositis
  • intersticiální kalcinózy, kupř. u kolagenóz, renální osteopatie
  • svalové dystrofie
  • m. Paget (v chorých okrscích)

   Odkazy:

   Referátový výběr -radiodiagnostika svazek 51, č. 6/2005
   Kostní nádorová choroba

  Metastázy nádorů neznámé primární lokalizace

  v přípravě

  MOU Brno

  Dle místa metastáz:

  Zhoubný nádor prostaty - odkazy

  Nacional Cancer Institute


  European Association of Urology 2009


  Emedicine

  Hormonálně refrakterní karcinom prostaty

  Hormonálně refrakterní karcinom prostaty - léčba , poznámky


  Definice: Podle doporučených postupů schválených Českou urologickou společností (ČUS) i Českou onkologickou společností (ČOS)  • přítomností kostních nebo jiných vzdálených metastáz,
  • kontinuálním nárůstem PSA (tři následné vzestupy hodnot v intervalu minimálně 2 týdnů)
  • při kastračních hladinách testosteronu a minimálně 4 týdny po vysazení antiandrogenů 
    
    

  Definition of HRPC (Guidelines on prostate carcinoma - 
  European Association of Urology 2009)
   
   
  Serum castration levels of testosterone (testosterone <> 2 ng/mL

  • Anti-androgen withdrawal for at least 4 weeks*
  • PSA progression, despite secondary hormonal manipulations*
  • Progression of osseous lesions: progression or appearance of two or more lesions on bone scan or soft
  tissue lesions using the RECIST criteria** and with nodes . 2 cm in diameter


  * Either anti-androgen withdrawal or one secondary hormonal manipulation should have been done in order to fulfil the criteria for HRPC.
  ** From Therasse et al., 2000
   

  Možnosti léčby 

  Sekundární hormonální terapie

  • vysazení antiandrogenu - flutamid - pokles PSA cca za 4 týdny. bicalutamind - k poklesu PSA dochází déle -vyčkat min 6-8 týdnů

  doba trvání odpovědi na vysazení antiandrogenu je průměrně 4 měsíce

  Chemoterapie

  • Docetaxel 75mg/m2 + Prednison 5mg 2x denně á 3 týdny
  • u symptomatických pacientů je možno zvážit nasazení mitoxantronu, u kterého bylo prokázáno ovlivnění bolesti
   mitoxantron 12 mg/m2 i. v. + Prednison 5 mg per os á 21 dnů

  • Vinorelbin 30 mg/m2 i.v. inf, 1. a 8. den + hydrocortison 40 mg p.o. denně á 21 dnů

  Bifosfonáty

  Kortikoidy

  mechanismus účinku je jak v tlumivém zásahu do syntézy RNA a proteinů nádorové buňky, tak v potlačení koncentrace DHEA (dihydroepiandrosteronu) a androstensionu

  Až u jedné třetiny pacientů pouhým nasazením glukokortikoidů lze dosáhnou poklesu hladin PSA

  Ostatní

  radionuklidy ,analgetika , estrogeny, pal. radioterapie

  Odkazy - hormo refrakterní ca prostaty


  Normogram prognozy přežití 1-2 let u hormon refrakterního ca prostaty (Sloan-Kettering Cancer Center

  04.07.09

  Časopisy - RSS

  The New England Journal of Medicine: This Week's
  Medscape - Oncology


  01.07.09

  Standardy

  Všeobecné lékařství

  Standardní postupy pro praktické lékaře

  Interna

  Standardní postupy - stadia chronické renální insuficience

  Doporučené postupy České kardiologické společnosti

  Neurologie

  CMP

  Infekce

  Meningokok

  HIV

  HBV

  HCV

  MRSA+

  Onkologie

  Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění

  Urgentní

  Doporučený postup - život ohrožující krvácení (2007)

  Doporučené postupy - urgentní medicína

  Sepse a septický šok slovensky

  Výživa, metabolismus

  Doporučené postupy pro enterální výživu: Gastoenterologie

  Doporučené postupy pro enetrální výživu : Pankreas

  Doporučené postupy pro enterální výživu: Nechirurgická onkologie

  Eng:

  The National Guideline Clearinghouse

  PICC - péče o periferní centrální žilní katetr

  A typical peripherally inserted central cathet...
  A typical peripherally inserted central catheter. The maker's logo has been intentionally painted out. This is a single lumen model, but they are also available in two and three lumen models. (Photo credit: Wikipedia)
  TYPY KATETRŮ

  • ARROW
  • GROSHONG
  - singl či multi lumen


  PÉČE
  zásady: asepticky, stříkačky 10 ml
  návrat krve 4-5 ml
  proplach: F1/1 10 ml ( před a po aplikaci léku )
  F1/1 20 ml po odběru krve
  • při proplachu používat techniku 'push-pause' - po každém ml roztoku udělat pauzu - vznikající turbulence umožní snadnější proplach a zabraňuje ucpávání katetru
  • snaha zachování pozitivního tlaku na konci katetru - při posledním aplikovaném ml zasvorkovat

  zátka: HEPARINOVÁ ZÁTKA pouze pro ARROW PICC
  - při opakovaném používání v průběhu dne - jen F1/1 10ml
  - při používání po více jak 1 dni - heprinová zátka 5 ml s HEPARINEM 10j/ml ( delší nepoužívání katetru udává 100j/ml )

  Frekvence výkonů:
  - převaz krytí po zavedení za 1-3 dny - při používání 1x za 7 dnů (transparentní krytí)  Fixace katetru Stat-Lock


  Odkazy:
  ARROW - Peripheral catheter - Nursing care guidelines ( pdf.)


  Video


  Enhanced by Zemanta

  Translate

  Antitrombotika dnes

  Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz