28.09.16

Podmínky pro úhradu cestovních nákladů pacienta

Zdroj: AmReview


Upozorňujeme na nejčastější chyby v dokladech 39 – Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem (tzv. cestovné pacientů).

Podmínky pro indikaci zdravotního transportu vychází ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 

Dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb. „je úhrada provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy“.

Hrazenou službou je přeprava pojištěnce v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby

Pokud je splněná uvedená podmínka a pojištěnec se rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou zdravotní službu poskytnout.

Způsob vyplňování dokladů určuje platná Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, která tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.
Doklad 39 vystavuje ošetřující lékař, který pojištěnce odesílá k poskytnutí péče do konkrétního zdravotnického zařízení, v případě následných kontrol pak ošetřující lékař, který o dalších kontrolách ve zdravotnickém zařízení rozhodl.

Při vypisování dokladů 39 ošetřující lékař vyplňuje do rubriky Kam stručný název zařízení a místo, kam je pacient odeslán; vždy je třeba vyplnit údaje nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

Pozornost je třeba věnovat rubrice Důvod k transportu – zde musí být uvedena zdravotní indikace transportu a důvod schválení jízdy soukromým vozidlem (vyjádření typu „vyšetření“ apod. nelze považovat za zdůvodnění individuálního transportu).
Dále se vypíše, na kolik cest do uvedeného SZZ je tiskopis vystaven, a to v souladu s objemem požadované zdravotní péče, nejvýše však 10 cest vzhledem k rozsahu tiskopisu.

Vyplněno musí být datum, razítko a podpis konkrétního lékaře, který doklad vystavil. Jedná se o účetní doklad (dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 11 odst. f), takže musí být opatřen vlastnoručním podpisem, nelze používat otisk razítka se jmenovkou lékaře; totéž se týká také dokladů 34 – Příkaz ke zdravotnímu transportu.
V Potvrzení o odborném vyšetření/ošetření – ústavní péči (na zadní straně dokladu) při každé návštěvě vyplní lékař datum ošetření a potvrdí razítkem a podpisem. Tím současně indikuje hrazenou přepravu pro cestu zpět. Pokud ošetření provedl, ale přepravu neindikuje, uvedené na dokladu označí (např. „zpět ne“)
Jeden doklad 39 nelze použít do více SZZ, lze ho ovšem použít do více pracovišť jednoho SZZ, pokud jsou na dokladu uvedena – indikována.
Pokud doklad splňuje všechny náležitosti, je VZP povinna jej svému pojištěnci proplatit. 
Jestliže se následnou kontrolou zjistí, že na dokladu byly uvedeny nesprávné údaje (není uveden nejbližší poskytovatel, počet jízd, nejsou vyznačené hospitalizace apod.), bude neoprávněně uhrazená péče dána indikujícímu lékaři k úhradě.

Tiskopis ke stažení  zde

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz