28.10.15

Kapesní učebnice akupunktury

Očkování v ČR

Zdroj:

Tempus Medicorum 9/2015MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.,

Poznámky


  • Současný legislativní rámec prová- dění očkování v ČR je dán zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ustanovuje povinnost podrobit se pravidelnému očkování). Prováděcí vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, řeší typy očkování, jeho organizaci, pracoviště s rizikem infekce, ověřování imunity, administrativní náležitosti.
  •  V současné době se očkuje proti 10 infekčním nemocem – tuberkulóze (pouze rizikové skupiny), záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, invazivnímu hemofilovému onemocnění, přenosné dětské obrně, spalničkám, zarděnkám a příušnicím
  • V případě, že rodič odmítne povinné očkování dítěte, hrozí mu sankce (pokuta ve správním řízení), dítě nesmí být přijato do předškolního zařízení a může být omezeno v některých zájmových aktivitách. 
  •  Zvláštní očkování – je prováděno u osob vystavených profesně riziku příslušné infekce. Jde zejména o očkování zdravotní- ků a vybraných pracovníků ve zdravotnictví s rizikem expozice virové hepatitidě B, o očkování proti virové hepatitidě typu A a B u příslušníků integrovaného záchranného systému, proti VHB a chřipce u personálu různých zařízení zdravotních a sociálních služeb, proti vzteklině u laboratorních pracovníků pracujících s virulentními kmeny vztekliny
  • Mimořádné očkování – očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimo- řádných situacích (v nebezpečí epidemie).A a B, proti chřipce, klíšťové meningoencefalitidě, pneumokokové infekci, nejnověji proti rotavirům, planým neštovicím či rakovině děložního čípku. Další spektrum vakcín je možné před výjezdem do zahraničí. V České republice je k dispozici jak předepsané očkování proti žluté zimnici (povinné před cestou do některých států rovníkové Afriky a Jižní Ameriky), tak ostatní očkování doporučená s ohledem na konkrétní cíl cesty a okolnosti pobytu a aktuální epidemiologickou situaci. Jde o turisticky atraktivní místa, která jsou současně i oblastmi výskytu závažných infekcí, neobvyklých na evropském kontinentu – japonské encefalitidy, záškrtu, břišního tyfu, cholery.  
  •  nárůst onemocnění spalničkami v evropském regionu v posledních 5 letech. Také v České republice nedávno proběhla rozsáhlá epidemie spalniček na severu Čech

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz