Search

SIADH

SIADH

Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion

syndrom nepřimeřené sekrece antiduiretického hormonu


Situace obvykle spojené s rozvojem SIADH 


(zdroj)


1. léky (beta-adrenergika, valproová kyselina, barbituráty, karbamazepin, clofibrát, chlorpropamid, cyklofosfamid i.v., demerol, isoproterenol, morfin, nikotin, vinkristin, vinblastin, metoclopramid, thiothixen, thioridazin, haloperidol, amitriptylin, imipramin, inhibitory MAO, bromocriptin, lorcainid, tolbutamid, fluoxetin, paroxetin, interferon alfa, sertralin, deriváty nitrózourey)
2. zvýšená hypothalamická produkce u neuropsychiatrických onemocnění: emocionální stress, nebo poplachové reakce, psychózy, meningitidy, encefalitidy, absces CNS, herpes zoster, subarachnoidální hemoragie, subdurální krvácení, trombóza mozkových tepen, arteriitis temporalis, primární nebo metastatické tumory CNS (např. ganglioneuroblastom thymu se sekrecí ADH, HIV infekce CNS, syndrom Guillain-Barré, akutní intermitentní porfyrie, autonomní neuropatie, hypothalamická sarkoidóza, po operací v okolí hypofýzy, po spinálních operačních výkonech mentální anorexie,
3. trauma mozku včetně dětského věku
4. nauzea a zvracení (nausea patří mezi velmi silné stimulátory sekrece ADH!!).
5. pooperační stavy
6. gravidita
7. ektopická produkce ADH u karcinomů
  • plíce (malobuněčný karcinom),
  • karcinomy bronchů
  • ca duodena, pankreatu
  • ca thymu
  • neuroblastom olfaktoriální
  • periferní lymfom T-buněk
Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu se projevuje obvykle až při pozdních stadiích maligního onemocnění a je spojen s infaustní prognózou

8. choroby plic: virové, bakteriální a mykotické pneumonie, tuberkulóza, akutní respirační selhání, astma, atelektáza, pneumothorax, chronická eosinofilní pneumonie
9. jiné antidiuretické látky nebo zvýšená citlivost na velmi nízké hladiny ADH: prolaktinom, Waldenströmova makroglobulinemie
10. AIDS
11. falciparum malaria
12. Lennertův lymfom, akutní myelomonocytová leukemie
13. po transplantaci kostní dřeně s následnou infekcí varicela zoster virus
14. iatrogenní podání vazopresinu, DDAVP nebo oxytocinu
15. idiopatický SIADH

PROJEV


laboratoř

  • hyponatrémie
  • vysoká koncentrace natria v moči a nízkou osmolaritou séra (natriurie je zvýšena i přes výraznou hyponatrémii, neboť je zmenšená sekrece aldosteronu pro celkově zvýšený plazmatický objem)
klinika

nechutenství, bolesti hlavy a zvracení, při poklesu sérových hodnot natria se objevují i neurologické příznaky (poklesu koncentrace Na+ pod 115 mmol/l, se objevují křeče a kóma.)LÉČBAK léčbě, kromě protinádorové léčby, náleží i omezení příjmu tekutin, infúze hypertonických roztoků, diuretika; nutná je pravidelná bilance tekutin a korekce změn hodnot krevních minerálů.


_____________________________________________________________
Kazuistika