Přeskočit na hlavní obsah

Co mohu čerpat

PRACOVNÍ NESCHOPNOSTPŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.


Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1. 2007, poskytovány:
  • osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
  • osobě, které byl udělen azyl
  • občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie,
    cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:


3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).Žádost o příspěvek na péči se od 1.1.2007 podává:
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „příslušný úřad“), který následně o žádosti rozhoduje
- žádost se podává na předepsaném tiskopise. Musí obsahovat také označení osoby resp. poskytovatele sociálních služeb, která poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud je již v té době známa, a způsob výplaty.
- od 1.1.2008 je zaveden nový formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“, žádost a formulář k dispozici na MěÚ, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, resp. MPSV


Povinnosti žadatele a oprávněné osoby:


  • podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník příslušného úřadu v domácnosti žadatele a vyhodnotí schopnost zvládat 36 jednotlivých úkonů při péči o vlastní osobu a schopnost zajištění soběstačnosti, které jsou vymezeny v zákoně l.
  • podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro potřeby posouzení stupně závislosti, které provede lékař úřadu práce na podkladě nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popř. vlastního vyšetření
  • osvědčit rozhodné skutečnosti a dát úřadu souhlas k jejich ověření

PŘÍSPĚVEK NA ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÍ NÁKLADY
příspěvky poskytované z důvodu zdravotního postižení občana podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.

§42 (4) Občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky mohou pověřené
obecní úřady poskytovat příspěvek na zvýšené výdaje související s používáním těchto pomůcek, a to
až do výše 200 Kč měsíčně.

ODKAZY
Sociální revue
CSSZ
Otázky a odpovědi 108/2006
Portál MPSV
MPSV

Populární příspěvky z tohoto blogu

Kalkulátor převodu mmol - g

1mol je jednotkou látkového množství je podle SI


Mezi běžně užívané násobky a zlomky1 molpatří

1 mmol = 0,001 mol1 kmol = 1 000 mol.Hmotnost 1 mol můžeme pro běžné počítání chápat jako relativní molární (atomovou, molekulovou) hmotnost vyjádřenou v gramech.
On-line kallkulátor molekulových hmotností prvků či celých sloučenin  najdete zde 


Pro převod nejčastěji sledovaných minerálů jsem vytvořila malou pomůcku. K použití zde

Kalkulátory v medicíně

Anatomie