Search

Kryoglobulin
Kryoglobuliny jsou bílkoviny, které precipitují nebo gelifikují při teplotách
nižších než 37 °C a po zahřátí se znovu rozpustí.


K průkazu kryoglobulinů by měla být krev co nejdříve po flebotomii dopravena do laboratoře, a to při zachování transportní teploty 37 °C.


Po centrifugaci se sérem naplní hematokritová rourka
a ta se umístí do ledničky do teploty 4 °C. Po 24 hod zjišťujeme přítomnost
kryoprecipitátu. Pokud se nevytvořil,ponecháme sérum v ledničce
ještě dalších 3–6 dní. Jestliže je kryoprecipitát přítomen, centrifugujeme
hematokritovou rourku 10 min v chlazené centrifuze a odečteme
kryokrit v mm. Precipitát můžeme promýt chladným fyziologickým
roztokem a analyzovat imunofixací.

Je-li v séru prokázán kryoglobulin,měl by být vzorek séra určený pro
elektroforézu a imunofixaci předehříván na 37 °C. Toto opatření nevyžaduje
CE, která probíhá při 35 °C.

Vzorek séra s kryoglobulinem je vhodné pro tyto analýzy ošetřit inkubací
s 2-merkaptoetanolem (200 μl séra + 40 μl 2-ME) po dobu 10 min při
pokojové teplotě.