Search

Funční anatomie člověka

Autor: Ivan Dylevský a kol.


Ukázka ,obsah knihy zde 
Poznámky pro kliniku
______________________________________________
Cranium lebka
 • fossa cranii anterior -přední jáma lebeční (PJL) z hlediska šíření patolog.procesů je třeba vědět ,žepřední jáma leží nad oběma očnicemi,čichovými labyrinty,nosní dutinou a dutinou klínové kosti. Na povrch lebky se nejvyšší místo PJL promítá do roviny proložené nadočnicovými oblouky. Prední jáma přímo komunikuje s nosní dutinou. Neurologicky:Zlomeniny přední jámy lební – spodina přední jámy lební + strop orbity + paranazální dutiny-  hematom pod spojivkou a brýlový hematom očních víček, někdy vytéká likvor
 • fossa cranii media  střední lebeční jáma (SLJ)- nejhlubší místo SLJ leží na dně miskovitých prohlubní po stranách klínové kosti. Zevně lze dno SJL vymezit rovinou prloženou dolními okraji jařmových oblouků.  Zlomeniny střední jámy lební – nejzávažnější je zlomenina pyramidy-  hematom za uchem, někdy poškození zvukovodu, středního ucha a poškození hlavových nervů n. VII a VIII

   
 • fossa cranii posterior zadní lebeční jáma. Nejhluším místem je rovina proložená vrcholy procesus mastoidei. Od dutinek uvnitř proc. mastoidei odděluje prostor ZJL jen zcela tenká stěna esovitého žlábku
 • Orbita nejslabším místem orbity je vnitřní stěna,dno a střední pás stropu. Proti nárazu je nejodolnější zevní stěna. Tlak vycházející ze sinus maxillaris devastuje dno očnice a vytlačuje její obsah dopředu
  • žilní a mízní systém měkkých tkání obličeje (vedlejších nosních dutin!) je přes cévy orbity napojen na cirkulaci mozkových obalů a na cévní systém mozku. Tyto spoje mohou být cestami obousměrného šíření infekce
Svaly HK
 • m.deltoideus EM studie prokázaly,že abdukci HK do  90st.provádí především m.supraspinatus. Teprve po upažení nad horizontálu nastupuje m.deltoideus,který abdukční aktivitu přebírá. Paréza deltového svalu (inervace n.axillaris) se proto může objevit až po abdukci HK nad horizontální rovinu
Zevní nos:
 • philtrum
Tonzilla palatina


 • tonzilla   sinus tonzillaris ve kterém leží tonzilla, bývá někdy značně hluboký a při zánětu se může vedle mandle nebo za ní vytvořit ložisko hnisu - absces. Při pohledu do dutiny ústní nemusí být ložisko vidět,lze jej však vyhmatat zvnějšku - přibližně pod úhlem mandibuily 
Břišní dutina

 • cavitas peritonealis - prostor obklopený pobřišnicí,který zasahuje až do pánve. úponem závěsu příčného tračníku tlustého střeva je celá per. dutina rozdělena na tzv.supramezokolickou (játra,žaludek ,slezina) a inframezokolickou (kličky tenkého střeva a podstattná část tl. střeva
 • cavitas extraperitoneale - systém štěrbin  (prostorů) mezi peritoneem a břišní stěnou, resp. mezi perit. a prostory malé pánve (spat.prae-,infra a retroperitoneale)
  • spatium retroperitoneale -mezi perit. a zadní břišní stěnou (nadledviny,ledvinné pánvičky,močovody,cévy,nervy a mízní uzliny)

odkazy:
Citáty z knihy