Search

Imunoterapie v onkologii

léčba chorob zásahem do imunitního aparátu k zvýšení či snížení jeho činnosti, zejm. se zřetelem na určité onemocnění. I. zhoubných nádorů aj. imuno-; terapie ( Velký lékařský slovník)


Interferon
Interleukin- 2
BCG vakcína
Sipuleucel-T