Search

Nežádoucí účinky bisfosfonátů - Důsledky pro léčbu osteoporózy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Nežádoucí účinky bisfosfonátů - Důsledky pro léčbu osteoporózy

pozn.


Krátkodobé nežádoucí účinky bisfosfonátů

Gastrointestinální nežádoucí účinky
S výjimkou jednoznačných klinických situací (jako je např. Barrettův jícen, porušená anatomie žaludku nebo jícnu, dysmotilita, očekávaná zhoršená compliance s bezpečným užíváním přípravku) by měla být léčba perorálními bisfosfonáty zahájena bez předjímání gastrointestinálních nežádoucích účinků.
Reakce akutní fáze
U pacientů užívajících intravenózní formy bisfosfonátů se mohou přechodně objevit příznaky akutní fáze zánětu, jako jsou horečka, myalgie a artralgie; obvykle trvají 24 až 72 hodin.
Těžká muskuloskeletální bolest
Hypokalcémie
Přechodná hypokalcémie se sekundární hyperparatyreózou
 Dostatečný příjem kalcia a vitaminu D by měl být zajištěn u všech pacientů, u nichž má být zahájena léčba perorálními nebo intravenózními bisfosfonáty. 
Karcinom jícnu při léčbě perorálními bisfosfonáty
lékaři neměli předepisovat perorální bisfosfonáty pacientům s již existujícím patologickým nálezem v oblasti jícnu, jakým je např. Barrettův jícen (který mělo v anamnéze několik pacientů s diagnostikovaným karcinomem jícnu).
Záněty očních tkání


Odborné oční vyšetření se doporučuje u pacientů s očními obtížemi, u nichž nelze vyloučit souvislost s užíváním bisfosfonátů.Dlouhodobé nežádoucí účinky bisfosfonátů

Osteonekróza čelisti
Fibrilace síní
Jednoznačná souvislost mezi léčbou bisfosfonáty a fibrilací síní nebyla prokázána. Pacienti užívající bisfosfonáty jsou primárně starší a představují populaci, u které se fibrilace síní bude velmi pravděpodobně vyskytovat nezávisle na léčbě bisfosfonáty. Pacientům užívajícím bisfosfonáty se doporučuje v této léčbě beze změny pokračovat.
Nadměrná suprese kostního obratu
Subtrochanterické fraktury
 Pacienti, kteří užívají bisfosfonáty a utrpěli subtrochanterickou zlomeninu femuru, by měli být vyšetřeni specialistou na metabolická onemocnění kostí. Radiografické vyšetření femuru by mělo být zváženo u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří si stěžují na bolest, jež může pocházet z oblasti stehenní kosti.