Search

CYP1B1

CYP1B1

poznámky:

izoenzym, jež byl poprvé identifikován
v myších embryonálních fibroblastech a v krysích nadledvinkách.
Následně byla zjištěna jeho konstitutivní exprese
i v ovariích, varlatech, prsní žláze, děloze, prostatě a ve stromálních
buňkách kostní dřeně. Jaterní, ledvinná a plicní exprese
CYP1B1 je velmi nízká.
Vysoká konstitutivní exprese CYP1B1 byla naproti tomu nalezena ve stromálních
buňkách kostní dřeně Izoenzymy CYP450 vykazují
značný genetický polymorfismus, který dramaticky
mění jejich schopnost metabolizovat jednotlivé PAU (
polycyklické aromatické uhlovodíky).
Existence genetického polymorfismu ovlivňuje individuální
vnímavost osob vůči PAU, a tím i míru zdravotních rizik
souvisejících s jejich účinky

zdroj: zdebyl lokalizován do oblasti 2p21-p22 chromozomu 2
Protein metabolizuje 17beta-estradiol na 4-hydroxyestradiol,
což je endogenní karcinogen, u kterého se předpokládá vztah
k rozvoji rakoviny prsu a dűlohy . P450 1B1 také aktivuje
fiadu polycyklických aromatických uhlovodíků a arylaminů,
takže je zajímavý i z hlediska genotoxicity. V CYP1B1 byla
popsána celá řada polymorfismů z nichž dvě varianty v exonu
3 (pozice - C4326G, záműna aminokyselin - Leu432Val, název
alel - CYP1B1*1/*3 a A4390G, Asn453Ser, CYP1B1*1/*4) jsou
nejlépe charakterizované . Varianta CYP1B1*3 metabolizuje
pomaleji benzo/a/pyren na mutagenní metabolit a varianta
CYP1B1*4 podléhá degradaci významně rychleji než produkty
exprese normální alely CYP1B1*1, coĎ se promítá ve více
neĎ dvakrát niωí hladinű a aktivitű proteinu . Ve studii Sachse
a spol. nebyla prokázána spojitost mezi variantou
CYP1B1*3 a rizikem CRC. Další studie zabývající se úlohou
variant CYP1B1 v‰ak dosud publikovány nebyly


zdroj: Celý článek zde