Search

TamoxifenFakta

 • redukuje riziko recidivy ca prsu o  47%
 • redukuje riziko vzniku nádoru v kontralaterálním prsu o  47%
 • redukuje úmrtnost o 25%
 • redukuje kostní demineralizaci 

Jak funguje


selektivní modulátor estrogenových receptorů (SERM) s jak agonistickými, tak antagonistickými estrogenními účinky

 • antagonistický účinek spočívá ve vazbě na estrogenový receptor, který spouští další kaskádu signálních dějů, které vedou k aktivaci nebo supresi příslušných cílových genů. 
 • Estrogeny i SERM se vážou na stejný receptor, ale jejich vazebné místo se může lišit. Po navázání ligandu je však pro agonistický, nebo antagonistický efekt rozhodující navázání koaktivačně nebo korepresivně působících proteinů. 
 • v krvi vede ke snížení hladiny celkového cholesterolu a LD lipoproteinů u žen po menopauze o 10 – 20 %. 
 • podporuje u postmenopauzálních žen uchování denzity minerálů v kostech
 • je výrazně amfifilní,hromadí se v buňkách. Po ukončení aplikace se z buněk eliminuje jen velmi pomalu
Důležité nežádoucí účinky

 • riziko trombózy / plicní embolie v 5-ti letech je riziko u pacientek , které užívají tamoxifen  1,2% ( u žen , které jej neužívají je 0,50%), riziko je vyšší v prvních  2 letech užívání *
 • poruchy vidění - katarakta
 • změny v krevním obraze - převěším trombocytopenie,leukopenie - > 0.01% - < 0.1%
 • stimulace růstu endometria s možností vzniku karcinomu (studie prokázaly, riziko vzniku karcinomu endometria, které mají být asi 2 případů na 1000 žen užívajících tamoxifen každý rok ve srovnání s 1 případem na 1000 žen užívajících placebo), sarkomu (studie prokázaly, riziko vzniku děložního sarkomu, které mají být mírně vyšší u žen užívajících tamoxifen ve srovnání s ženami užívajícími placebo. Nicméně, to bylo méně než 1 případ na 1000 žen za rok, v obou skupinách)

CAVE!
 • Schopnost těla využívat tamoxifen v aktivní formě je vázána na enzym CYP2D6
 • Ženy, které postrádají dobře fungující aktivitu enzymu nejsou schopny metabolizovat tamoxifen na jeho aktivní formu, takže nezískají plný léčebný účinek léku.
 • Testem AmpliChip CYP450 se stanoví genotyp CYP2D6 pacientek a lze vybrat nemocné s plnou účinností léčby
 • UŽÍVÁNÍ tamoxifenu je  spojeno s vysokým potenciálem pro lékových interakcí, včetně CYP-a Pgp-zprostředkované interakce. Snížení účinnosti a zvýšené riziko recidivy rakoviny prsu byl hlášen při současném užívání  mírných nebo silných inhibitory CYP2D6 -PubMed

 • Odkazy
            Drug Interaction


            
            P450 Drug Interaction Table


            

               Tamoxifen a raloxifen - Jak zvládnout nežádoucí účinky


Kaziustiky