27.04.11

VSTUPTE ! prof. Vladislav Klener: od interní medicíny k hygieně záření

Nežádoucí účinky bisfosfonátů - Důsledky pro léčbu osteoporózy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Nežádoucí účinky bisfosfonátů - Důsledky pro léčbu osteoporózy

pozn.


Krátkodobé nežádoucí účinky bisfosfonátů

Gastrointestinální nežádoucí účinky
S výjimkou jednoznačných klinických situací (jako je např. Barrettův jícen, porušená anatomie žaludku nebo jícnu, dysmotilita, očekávaná zhoršená compliance s bezpečným užíváním přípravku) by měla být léčba perorálními bisfosfonáty zahájena bez předjímání gastrointestinálních nežádoucích účinků.
Reakce akutní fáze
U pacientů užívajících intravenózní formy bisfosfonátů se mohou přechodně objevit příznaky akutní fáze zánětu, jako jsou horečka, myalgie a artralgie; obvykle trvají 24 až 72 hodin.
Těžká muskuloskeletální bolest
Hypokalcémie
Přechodná hypokalcémie se sekundární hyperparatyreózou
 Dostatečný příjem kalcia a vitaminu D by měl být zajištěn u všech pacientů, u nichž má být zahájena léčba perorálními nebo intravenózními bisfosfonáty. 
Karcinom jícnu při léčbě perorálními bisfosfonáty
lékaři neměli předepisovat perorální bisfosfonáty pacientům s již existujícím patologickým nálezem v oblasti jícnu, jakým je např. Barrettův jícen (který mělo v anamnéze několik pacientů s diagnostikovaným karcinomem jícnu).
Záněty očních tkání


Odborné oční vyšetření se doporučuje u pacientů s očními obtížemi, u nichž nelze vyloučit souvislost s užíváním bisfosfonátů.Dlouhodobé nežádoucí účinky bisfosfonátů

Osteonekróza čelisti
Fibrilace síní
Jednoznačná souvislost mezi léčbou bisfosfonáty a fibrilací síní nebyla prokázána. Pacienti užívající bisfosfonáty jsou primárně starší a představují populaci, u které se fibrilace síní bude velmi pravděpodobně vyskytovat nezávisle na léčbě bisfosfonáty. Pacientům užívajícím bisfosfonáty se doporučuje v této léčbě beze změny pokračovat.
Nadměrná suprese kostního obratu
Subtrochanterické fraktury
 Pacienti, kteří užívají bisfosfonáty a utrpěli subtrochanterickou zlomeninu femuru, by měli být vyšetřeni specialistou na metabolická onemocnění kostí. Radiografické vyšetření femuru by mělo být zváženo u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří si stěžují na bolest, jež může pocházet z oblasti stehenní kosti.Nežádoucí účinky léčiv - informační zpravodaj, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Nežádoucí účinky léčiv - informační zpravodaj, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Zpravodaj má sloužit k předávání důležitých informací z farmakovigilančního systému, tedy informací o nežádoucích účincích léčiv po jejich uvedení do klinické praxe a také by měl plnit funkci nástroje zpětné vazby. Díky rozvoji mezinárodní spolupráce na poli soustavného hodnocení poměru přínosů a rizik léčiv se budete moci prostřednictvím zpravodaje setkávat s novinkami nejen z ČR, ale i Evropské unie a celého světa.


Hlášení nežádoucího účinku léčiva

25.04.11

Heparin

Indikace k monitorování léčby LMWH

 • nemocní s renální insuficiencí (LMWH se vylučuje ledvinami)
 • obézní, děti nebo u osob pod 50 a nad 100 kg (nedá se dobře předpovědět účinek obvyklé standardní dávky)
 • gravidní (měnící se hmotnost během gravidity)
 • předpoklad dlouhodobé léčby
 • pacienti s vysokým rizikem komplikací

Pokyny k odběru:

 • odběr by měl být proveden 3 – 4 hodiny po podkožní aplikaci heparinu v době plazmatického píku. Odběry dříve nebo později po aplikaci dávají nižší hodnoty a mohly by vést k předávkování
 • rychlý šetrný vpich s krátkým zaškrcením žíly, opatrné nasátí krve
 • přesné dodržení objemu - předplněné zkumavky s citrátem plnit po značku
 • první 2 ml odebrané krve není vhodné použít pro koagulační vyšetření (možná přítomnost tkáňového faktoru), při odběru z CŽK či art.kanyly předem odtáhnout dostatečné množství krve (heparinové zátky, infuse…), v případě větších odběrů nejdříve odebírat zkumavky na biochemické vyšetření, krevní obraz a až jako poslední koagulaci
 • po odběru je důležité šetrné promíchání krve
 • co nejrychlejší transport vzorku do laboratoře - zpracování je třeba provést do 2 hodin od odběru, jinak jsou výsledky špatně interpretovatelné

Referenční rozmezí: 
 • profylaktické dávky:   0,2 – 0,4(0,6)  kIU/l
 • terapeutické dávky:     0,5 (0,8) – 1,2 kIU/l  

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz