Search

Prodloužená profylaxe perioperačního žilního tromboembolismu po ortopedických operacích a po operacích nádorů

MEDICAL TRIBUNE CZ > Prodloužená profylaxe perioperačního žilního tromboembolismu po ortopedických operacích a po operacích nádorů

poznámky:
-
heparin inhibuje jak trombin, tak i aktivovaný faktor Xa v poměru 1 : 1
nízkomolekulárními hepariny (low-molecular-weight heparin - LMWH), jsou vyráběny z heparinu jeho frakcionací.
Jejich výhodou je, že působí více antitromboticky než antikoagulačně. Trombin a aktivovaný faktor Xa totiž inhibují v poměru 1 : 4-8.

- u nádorů
Trombofilie, často laboratorně prokazatelná (vyšší koncentrace fibrinogenu, D-dimeru, inhibitorů fibrinolýzy, faktoru I + II, sE-selektinů a sP-selektinů a aktivace destiček), se zde aktivně podílí jak na trombogenezi, tak i na tumorigenezi, včetně podpory metastazování nádoru
- Vypočtený poměr šancí (odds ratio - OR) žilní trombózy je u osob s nádorovými onemocněními poměrně vysoký - 4,22 (pro srovnání, u nemocných s ischemickým iktem a hemiplegií je OR žilní trombózy 5,0)

- riziko žilní trombózy zvyšuje i jejich vrozená dispozice k hyperkoagulaci, daná zejména leidenskou mutací faktoru V G1691A (v běžné populaci je asi 5-7 % heterozygotů leidenské mutace faktoru V) nebo mutací genu pro protrombin (FII) G20210A (heterozygotů je asi 1-2 % v běžné populaci). U jedinců, kteří mají nádorové onemocnění a leidenskou mutaci faktoru V, se podle výsledků studie MEGA22 zvyšuje riziko žilní trombózy proti osobám bez nádorového onemocnění a leidenské mutace faktoru V dvanáctkrát

-Sama nádorová onemocnění zvyšují u nemocných riziko žilní trombózy proti kontrolnímu souboru osob stejného věku a pohlaví sedmkrát

-nemocní s metastazujícím nádorem mají 58krát vyšší riziko výskytu žilní trombózy než osoby, které nádorové onemocnění nemají.

-operovaní pacienti s nádory pak mají ještě navíc nejméně dvakrát vyšší riziko pooperační žilní trombózy a více než třikrát vyšší riziko fatální plicní embolie ve srovnání s pacienty bez malignity, kteří podstupují srovnatelný zákrok.

-U vysoce rizikových chirurgických pacientů, včetně pacientů operovaných pro malignitu nebo pacientů s anamnézou žilního tromboembolismu, je vhodné pokračovat s tromboprofylaxí LMWH i po propuštění z nemocnice do 28. dne. To platí i pro obor urologie nebo pro gynekologické operace.