30.01.10

Wordle

svá slova do obrazu na Wordle

Wordle: Blog


Wordle: Medicinaprakticky

Wordle: Medicinaprakticky

Wordle: Medicinaprakticky

Mezoteliom léčba

v přípravě

2010 


NCCN vydala nové pokyny NCCN ™ pro Maligní mezoteliom NCCN Pokyny  doporučují, aby léčba pacientů s MP byla 
řízena multidisciplinární tým má zkušenosti s MP.


Možnosti léčby pro pacienty s MP jsou chirurgie, radioterapie (RT), a / nebo chemoterapií, vyberte pacientů (klinické fáze II-III, lékařsky ovladatelné, performance status 0) jsou kandidáty pro multimodalitu terapie.
Doporučená režimy pro první-line terapie patří cisplatina a pemetrexedem (Kategorie 1 doporučení). Ostatní režimy pro první-line terapii jsou pemetrexedu a karboplatina, gemcitabin a cisplatinou, pemetrexed v monoterapii a vinorelbinu jv monoterapii.

více zde 

Mezoteliom aktuality


Pleurální výpotek

Definice

nahromadění tekutiny v pleurálním prostoru, které překročilo fyziologické množství, to je přibližně 10 ml

Pro praxi

 • Aby bylo možné výpotek v dutině hrudní diagnostikovat fyzikálním vyšetřením, musí být jeho množství větší něž 500 ml
 • ekutina se nejprve hromadí v kostofrenickém úhlu v čáře skapulární
 • maligní výpotky - Bleomycin intrapleurálně 60 mg v 50-100 ml roztoku, diferenciální diagnostika maligních v. - zde 
 • Fatal diffuse alveolar injury following use of intrapleural bleomycin

Vyšetření pleurálního výpotku

Po odebrání 30 — 50 ml tekutiny provádíme:

Fyzikální vyšetření (barva, zápach, charakter) • hemoragický výpotek (trauma, malignita, plicní embolie)
 • bělavý (empyém, chylotorax)
 • černý (aspergillus)
 • zápach (empyém)
 • potrava (ruptura jícnu)


Biochemické vyšetření  • CK (kreatinkináza): odlišení transudátu a exudátu
 • LDH (laktátdehydrogenáza): užití v diferenciální diagnostice (u exudátu nad 307 U/l, tj. nad 2/3 horní referenční meze sérové LDH)
 • glukóza: pod 3,25 mmol/l u bakteriálních infekcí, revmatoidní artritidy, nad 3,25 mmol/l u tuberkulózních výpotků a při lupus erytematodes,
 • amyláza: v indukovaných výpotcích při pankreatitidě a tumorech pankreatu, u Meigsova syndromu (fibrom ovaria, ascites, pleurální výpotek) dosahuje až dvousetnásobku referenčního rozmezí plazmy, dále u tumorů plic, při ruptuře ezofagu, pneumoniích a pseudocystě pankreatu
 • ALP (alkalická fosfatáza) Plf_ALP/S_ALP= 0,15, nad tuto mez se jedná o exudát
 • CHE (cholinesteráza): zvýšené aktivity jsou u exudátu
 • lipáza se vyskytuje při pankreatitidě
 • pH (fyziologická hodnota kolem 7,64) hodnoty pod 7,20: empyém a parapneumonické výpotky vyžadující drenáž, 7,20 až 7,30 empyém, malignita, revmatoidní pleuritida, lupusová pleuritida, tuberkulóza, ruptura esofagu, 
 • cholesterol platí exudát > 1,55 mmol/l < transudát
 • triglyceridy: zvýšení na dvou- až osminásobek (norma 1,24 mmol/l) prokazuje chylózní původ
 • bilirubin: poměr Plf_Bilirubin/S_Bilirubin 0,6, diagnostická užitečnost je nízká
 • albuminový gradient: diagnostická efektivita se snižuje u pacientů léčených diuretiky, udává rozdíl mezi sérovou koncentrací albuminu a koncentrací albuminu v pleurální tekutině, obvykle větší než 12 g/l
 • hyaluronát: u nemocných s verifikovaným mezoteliomem je medián 72 mg/l s intervalem 0.8 — 2040 mg/l
 • karcinoembryonální antigen (CEA): pouze vysoké koncentrace jsou indikátorem nádorového původu výpotku
 • neuron-specifická enoláza (NSE): není lepší než cytologické vyšetření pleurální tekutiny.

 • Nádorové markery: za použitelné se považují fragmenty cytokeratinu (CYFRA 21-1) u epidermoidního karcinomu a mezoteliomu, použitelnost CA 125, CA 15-3, CA 19-9 a SCCA je sporná. Adenozindeamináza je zvýšena u tuberkulózy.Lysozym: zvýšení poměru Plf_Lysozym/S_Lysozym u výpotků tuberkulózního původu.

 • Antibiotika: koncentrace antibiotik v pleurální tekutině jsou podobné jako koncentrace v plazmě. Význam stoupá u empyému, kde je průnik antibiotik ztluštělou pleurou zhoršen
 • cytologické vyšetření  je nejdůležitější v průkazu malignity
 • Mikrobiologické vyšetření (1,2,3,4,5,6, 15) je indikováno při podezření na zánětlivou etiologii. Nesmíme zapomínat na vyšetření na Mycobacterium tuberculosis.

Diferenciální diagnostikaEXUDÁT TRANSUDÁT
specifická hmotnost 1 016 kg/m3 a vyššíspecifická hmotnost menší než 1 016 kg/m3
obsah bílkoviny nad 30 g/lobsah bílkoviny 4 - 30 g/l
fibrinogen přítomen (výpotek se sráží)fibrinogen téměř nepřítomen (výpotek se nesráží)
glukóza nepřítomna nebo nízkáglukóza přítomna (konc.zhruba jako v séru)
pH pod 7pH obvykle 7 a vyšší
buněk hojně (hojně granulocytů)buněk málo (ojedinělé lymfocyty)
Index CBvýp.(g/l)/CBs(g/l) nad 0.5Index CBvýp.(g/l)/CBs(g/l) pod 0.5
Index LD ukat/l výp./ LDs ukat/l nad 0.6Index LD ukat/l výp./ LDs ukat/l pod 0.6
LD výp.ukat/l: nad 5.0,tj.nad 2/3 horní hranice ref.rozmezí pro LD v séruLD výp.ukat/l: pod 5.0,tj.pod 2/3 referenčního rozmezí pro LD v séru
24.01.10

Teratom varlete


Charakteristika • germinální tumor varlete
 • V teratomech bývají nejčastěji přítomny struktury epidermis, dermis a kožních adnex, často bývá přítomna nervová tkáň.různě modifikované sliznice gastrointestinálního či respiračního systému.
 • na rozdíl od ovariálních teratomů zřídka bývá přítomen parenchym štítné žlázy
 • v teratomech varlete se neprovádí grading nezralosti, jak je tomu u ovariálních nezralých teratomů, jelikož zde nemá prognostický význam
 • Na rozdíl od ovarií totiž jakýkoliv, byť sebevíce zralý teratom varlete může u postpubertálních pacientů metastazovatVýskyt
 • v čisté formě u dospělých  mezi 2,7–7 % 
 • jako součást smíšených germinálních tumorů je mnohem častější -ve 47–50 %
Klasifikace MKN-O V testikulárních teratomech slovo „nezralý“ postrádá prognostický význam.
Proto poslední klasifikace WHO z roku 2004 zrušila rozdělení testikulárních teratomů  na zralé a nezralé.Chování nádoru je vždy dle převažující složky
Zralý teratom se vyskytuje často ve zbytkových nádorech po předchozí chemoterapii a je výsledkem maturačních procesů navozených léčbou ( až ve  45% zbytkových nálezů po léčbě)


TNM klasifikace -platná pro tumory varlete


Diagnostika 
specifika


 • AFP se v teratomech vyskytuje ložiskově ve 20 % případů a ve 47 % komplexních germinálních nádorů s teratomovou složkou, většinou ve vazbě na glanduliformní struktury s produkcí mucinu
 • CEA  se vzácně vyskytuje  u nemocných s teratomy se složkou fetálního gastrointestinálního traktu
Prognóza
 • u postpubertálních pacientů metastazuje 22–37 % teratomů bez ohledu na jejich zralost
 • relativne často se z primárního ložiska ve varleti najde jen vazivová jizva.
 • pokud se v metastáze teratomu objeví negerminální maligní somatická komponenta (sarkom či karcinom), jde o zvláště nepříznivý prognostický znak.

  Retroperitoneální germinální nádory

  extragonadální germinální nádory (EGGN )obecně  • předpokládá se, že EGGN vznikají z germinálních buněk, které se v době ontogeneze dostaly na nesprávné místo tím, že zůstaly zadrženy neznámým mechanismem během své normální migrace z endodermu žloutkového váčku podél střední osy těla. Je nemožné odhadnout, u kolika lidí se vyskytují takovéto ektopické germinální buňky, u nichž pravděpodobně existuje vysoké riziko nádorové transformace
  • u mužů více než u žen
  • často sdružují s vrozenými anomáliemi (Klinefelterův syndrom- mediastinální lokalizace) 
  • velký rozsah onemocnění, který souvisí s dlouhým asymptomatickým vývojem je příčinou mnohem menšího léčebného úspěchu než u tumorů v testikulární loklaizaci
  • meta max. v mízních uzlinách, plicích, játrech a skeletu ( zde častější než u testikulárních)  charakteristika retroper. teratomu

  • výskyt 1-11% primárních  nádory retroperitonea. 
  • vznik je bimodální s vrcholy v prvních 6 měsících života a v rané dospělosti
  • v dospělosti méně než 20% těchto pacientů se vyvine nádor ve věku nad 30 let
  • připomínají testikulární germinální nádory klinického stadia IIC, tj. TGN s velkým uzlinovým nálezem v retroperitoneu
  Vyšetření


  • vzhledem k možnému testikulárnímu původu je třeba velice pečlivě vyšetřit testes, a to opakovaně palpačně (několika kliniky včetně urologa) a ultrasonograficky
  • rutinní laboratorní testy, rtg plic, výpočetní tomografii břicha, hrudníku, event. lymfografii a vyšetření sérových markerů AFP a HCG
   kazuistiky

   Teratom

   informace zde pouze  o teratomech dospělých 


   Definice


   nádor sestávající ze směsi zralých tkání odvozených od všech tří zárodečných 


   vrstev (entodermu, ektodermu a mezodermu)

   Nádory mohou být tvořeny
   • plně diferencovanými zralými tkáněmi (diferencovaný zralý teratom)
   • nebo mohou obsahovat nezralé tkáně vzhledu tkání fetálních (diferencovaný nezralý teratom).

   Teratomy  prepubertálního věku se chovají zpravidla benigně. U dospělých teratomy ve 40% metastaz


   Lokalizace  - pořadí s klesající frekvencí   • ovarium
   • varle

    • v čisté formě u dospělých  mezi 2,7–7 % 
    • jako součást smíšených germinálních tumorů je mnohem častější -ve 47–50 %


           


   • přední mediastinum
   • retroperitoneum
   • sakrokokcygeální lokalizace
   • epifýzaa intrakr. prostor
   • asi 5% teratomů postihuje ústní dutinu, nasofarynx a měkké tkáně hlavy a krku 
   • jiné části dutiny břišní 


    16.01.10

    Zachyceno na Twitteru


    Angličtina na Twitteru    03.01.10

    V ČR se objevily další dva nebezpečné doplňky stravy
    • První přípravek Animal cuts 
    • V druhém případě se jednalo o doplněk stravy z Číny s názvem Chlorella extra (datum minimální trvanlivosti 11.2.2011, šarže 20090212
    Tisková zpráva SZPI ze dne 17.12.2009

    Karcinogen v čínských bylinách


    Studie provedená na Tchaj-wanu zjistila zvýšené riziko vzniku
    rakoviny močového traktu u jednotlivců, kteří používají čínské bylinné přípravky, které obsahují kyselinu aristolochovou, karcinogen.

    Jeden z produktů , o kterém je známo , že obsahuje kyselinu aristolochová je guan mu-tong

    Pro studii výzkumníci srovnání zhruba 4500 pacientů, kteří byli nově diagnostikovaných s rakovinou močového traktu se náhodný vzorek téměř 175.000 lidí v běžné populaci. Vyšší výskyt rakoviny močového ústrojí byla zjištěna u pacientů, kterým byl předepsán více než 60 gramů mu-tong (které mohly obsahovat guan mu-tong), a těmi, kteří si spotřebováno 150 mg nebo více aristolochová kyseliny. Studie Analýza neupravili pro jiné byliny pacientů se mohly samy o sobě, ani pro kouření  více

    Odkazy

    Kazuistiky mnohočetný myelom    Odkazy
    Zhoubný nádor kolorekta rizikové a prognostické faktory

    v přípravě


    Články    Cigarette Smoking May Increase Colorectal Cancer Risk

    From Medscape Medical NewsLaurie Barclay, MD

    Zhoubný nádor prsu rizikové a prognostické faktory    Rizikové faktory


    Silné
    expozice v ionizujícím záření
    nezhoubné onemocnění prsu ( hyperplazie s atypiemi)
    věk prvního těhotenství ( riziko stoupá s věkem prvního těhotenství)


    rasa ( bělošky jsou postiženy častěji než afroameričanky, nejmenší riziko mají hispanky a asiatky)
    rodinná anamnéza ( výskyt karcinomu prsu v rodině u prvostupňových pokrevních příbuzných)
    karcinom prsu v osobní anamnéze
    časný nástup menarche ( před 12. rokem života)
    pozdní nástup menopauzy (( po 50. roce života)


    Slabé
    antikoncepce ( hlavně u žen, které jí začaly užívat před 20. rokem života)
    hormonální substituční léčba ( hlavně kombinovaná substituce estrogen + progesteron)
    alkohol - max. žen postmenopaizálních s nadváhou 
    zvýšený příjem tuků ve výživě


    Prognostické a prediktivní faktory


    věk
    charakteristika nádoru

    Velikost nádoru                                             
    • tumor menším než 1 cm  frekvence uzlinových metastáz 10-20%                    
    • tumor menším než 1cm a bez uzlinových metastáz, 10-letý disease free survival rate 90%                                                            
                   
    Histologický typ                          
    • Klasický lobulární karcinom představuje asi 4% všech invazivních karcinomů a má  lepší prognozu než duktální karcinom                                                               
    • Čistý tubulární karcinom má velmi dobrou prognózu                          
    • Identifikace čistého mucinozního karcinomu znamená velmi dobrou prognozu(více než 90%) 
    • Medulární karcinom je vzácná varianta (asi 0,5%) a má zejména u pacientek bez postižení lymfatických uzlin excelentní prognózu                        
                   
    Stav axilárních uzlin                          
    • bez uzlinových metastáz, vznikne recidiva během 10 let u 20-30%, zatímco u pacientek s metastázou v axilární uzlině vznikne recidiva v 70% 
    • Mikrometastázy v axilárních uzlinách (podle definice jde o metastázy menší než 2mm) nezhoršují prognozu ve srovnání s karcinomem bez metastáz                       
                       
    Standardizovaný patologický grade (IDC)
                       
    Peritumorální vaskulární invaze    Biomarkery 
                   
    Stav hormonálních receptorů 

    • metastazující ca ER+,PR- horší prognóza než  ER+,PR+ viz zde          

                      
     HER 2                          
    • HER-2/neu je negativním prognostickým a prediktivním faktorem. HER-2/neu pozitivní karcinomy jsou resistentní k terapii methotrexátem a tamoxifenem, naopak lépe  reagují na léčbu doxorubicinem                        
                            
    p53                           
    • p53 je užitečným prognostickým markerem u pacientek bez uzlinových metastáz overexprese p53 je spojena s horší prognozou karcinomu prsu, ale význam p53 ještě nebyl ověřen klinickými studiem                       
    Ki-67                 
    • antigen vázaný na jádra buněk v buněčném cyklu, který chybí v G0 fázi. Monoklonální protilátka MIB1 detekuje Ki-67 antigen v rutinně zpracované formalinové tkáni zalité do parafinu,proliferační aktivita v karcinomu koreluje s gradem a s prognózou

    zdroj:MOU Brno,mamma.cz
    Odkazy

    Translate

    Antitrombotika dnes

    Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz